Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Békés Megyei Főügyészségen

A Békés Megyei Főügyész­ség 2017. ápri­lis 17. nap­ján tar­tot­ta összügy­é­szi érte­kez­le­tét, amely­nek kere­té­ben sor került a főügyész­ség 2017. évi tevé­keny­sé­gé­nek az érté­ke­lé­sé­re. Az érte­kez­le­ten jelen volt dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos, bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is.

Dr. Veress Gab­ri­el­la megyei főügyész a bün­te­tő­el­já­rá­sok sta­tisz­ti­kai ada­ta­i­nak elem­zé­se és az egyes bűn­cse­lek­mény típu­sok szá­má­nak az ala­ku­lá­sa mel­lett kiemel­te, hogy a Békés megyei ügyé­szi szer­vek idő­sze­rű mun­ka­vég­zést foly­tat­tak, 30 napon belül az ügyek 98,7 %-ának a fel­dol­go­zá­sa meg­tör­tént. E mel­lett hang­sú­lyoz­ta, hogy a mun­ká­juk szak­sze­rű és tör­vé­nyes is volt, amit az orszá­gos átla­got meg­ha­la­dó, 98,9 %-os vád­ered­mé­nyes­ség is alá­tá­maszt. A főügyész rámu­ta­tott, hogy a mun­ka­vég­zés sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei a tava­lyi évben is biz­to­sí­tot­tak voltak.

A főügyész­ség 2017. évi bün­te­tő­jo­gi szak­ági tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve dr. Berg Márta főügyész-helyettes beszá­mo­ló­já­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy az eljá­rást gyor­sí­tó jog­in­téz­mé­nyek alkal­ma­zá­sa kap­csán a megyei ügyé­szi szer­vek a koráb­bi évek­ben elért javu­lást a tava­lyi évben is meg tud­ták tar­ta­ni. Tovább­ra is jelen­tős a kisza­bott bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát célzó ügyé­szi fel­leb­be­zé­sek száma is.

A köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let érté­ke­lé­se során Raj­na­i­né dr. Hugyecz Ilona köz­jo­gi főügyész-helyettes rámu­ta­tott, hogy tör­vé­nyi vál­to­zás miatt az ügyész­nek az egye­sü­le­tek kap­csán fenn­ál­ló tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si jog­kö­re lénye­gé­ben meg­szűnt. A büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi és jog­vé­del­mi szak­te­rü­le­ten ezzel szem­ben a vizs­gá­la­tok és ellen­őr­zé­sek szá­má­nak növe­ke­dé­sé­ről, az ezek alap­ján meg­tett intéz­ke­dé­sek­ről szá­molt be. Kitért továb­bá a mind szé­le­sebb körű elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás kihí­vá­sa­i­ra, vala­mint a bün­te­tő­jo­gi szak­ág­gal tör­té­nő együtt­mű­kö­dés eredményeire.

Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve kifej­tet­te, hogy a beszá­mo­ló ada­tai kivá­ló mun­ka­vég­zést támasz­ta­nak alá, ami­ért köszö­ne­tét fejez­te ki. Az idén hatály­ba lépő új Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény kap­csán hang­sú­lyoz­ta, hogy meg­fe­le­lő szem­lé­let­vál­tás­sal gyors és szak­sze­rű mun­ka­vég­zés alap­ja lehet a jogszabály.