Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Vas Megyei Főügyészségen

A 2017. évi ügyé­szi tevé­keny­ség érté­ke­lé­se kap­csán összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tot­tak a Vas Megyei Főügyész­sé­gen, ame­lyen jelen volt dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos is.

Dr. Simon József főügyész össze­fog­la­ló­já­ban átte­kin­tést nyúj­tott a Vas Megyei Főügyész­ség sze­mély­ügyi, tovább­kép­zé­si, gaz­da­sá­gi és infor­ma­ti­kai helyzetéről.

Az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gi tevé­keny­sé­gé­ről dr. Szé­kely Tamás főügyész­he­lyet­tes elmond­ta, hogy Vas megye tovább­ra is az ország bűn­ügyi­leg leg­ke­vés­bé fer­tő­zött és leg­biz­ton­sá­go­sabb terü­le­té­hez tar­to­zik, bár az ismert­té vált bűn­cse­lek­mé­nyek száma a megyé­ben 5,5%-kal növe­ke­dett az előző évi­hez képest. Kihang­sú­lyoz­ta, hogy a köz­úti bal­ese­tek és az ittas jár­mű­ve­ze­té­sek száma azon­ban ezt is meg­ha­la­dó mér­ték­ben emelkedett.

Elő­ad­ta, hogy a Vas megyei ügyé­szi szer­vek 2017 évben is szak­sze­rű­en, tör­vé­nye­sen, haté­ko­nyan lát­ták el a fel­ada­ta­i­kat, és ezt kife­je­zik az ügyé­szi munka muta­tó­szá­mai is, melyek az orszá­gos átla­got is meg­ha­la­dó módon alakultak.

Kiemel­te, hogy az ügyész­sé­gek az ügyek több mint 50%-ában éltek az eljá­rást gyor­sí­tó lehe­tő­sé­gek­kel, és idő­sze­rű­en, a tör­vé­nyes határ­idő­kön belül dolgoztak.

A köz­jo­gi tevé­keny­ség kap­csán Tánczos­né dr. Kiss Éva főügyész­he­lyet­tes elő­ad­ta, hogy ezen a szak­te­rü­le­ten Vas megyé­ben az ügyek száma az előző évi­hez képest cse­kély mér­ték­ben nőtt. Tovább­ra is foko­zott figye­lem­mel kísé­rik a fia­tal­ko­rú­ak­kal és a kör­nye­zet­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos ügye­ket és e kör­ben is szo­ro­san együtt­mű­köd­nek a társhatóságokkal.

Rámu­ta­tott arra, hogy a fel­ada­ta­ik ellá­tá­sa során elsőd­le­ges szem­pont a tör­vé­nyes­ség, az idő­sze­rű­ség, a haté­kony­ság és a szak­ágak együttműködése.

Hang­sú­lyoz­ta, hogy a Vas megyei ügyé­szi szer­vek 2017 évben is meg­áll­ják a helyü­ket orszá­gos viszony­lat­ban a benyúj­tott kiemelt ügyé­szi intéz­ke­dé­sek tekintetében.

Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes szin­tén érté­kel­te a Vas megyei ügyész­sé­gek 2017. évi tel­je­sít­mé­nyét. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a megye ügyész­sé­ge­i­nek mun­ká­ját a múlt évben is a kiegyen­sú­lyo­zott jog­al­kal­ma­zói tevé­keny­ség, a szak­sze­rű­ség és az ered­mé­nyes­ség jel­le­mez­te. Kiemel­te, hogy a köz­jo­gi szak­ág akti­vi­tá­sa orszá­gos viszony­lat­ban is pél­da­ér­té­kű, majd meg­kö­szön­te az ügyé­szek tava­lyi évben nyúj­tott teljesítményét.