Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyész­ség 2018. már­ci­us 19-én érté­kel­te az elmúlt év szak­mai tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­ten a megye vala­mennyi ügyé­sze részt vett, így a ren­dez­vényt a Kúria dísz­ter­mé­ben tartották.

Az érte­kez­le­ten dr. Laj­tár Ist­ván, a leg­főbb ügyész köz­jo­gi helyet­te­se, kiegyen­sú­lyo­zott­nak, szak­sze­rű­nek, idő­sze­rű­nek és tör­vé­nyes­nek érté­kel­te a Pest megyei ügyé­szi szer­vek munkáját.

Az ügyé­szek a tör­vé­nyes határ­idők tar­tá­sá­val, a bün­te­tő­el­já­rást gyor­sí­tó intéz­mé­nyek haté­kony alkal­ma­zá­sá­val, kima­gas­ló vád­ered­mé­nyes­ség­gel lát­ták el fel­ada­ta­i­kat az elmúlt évben.

A Pest Megyei Főügyész­ség 2017 során szá­mos pol­gá­ri per indí­tá­sá­val kife­je­zet­ten aktív tevé­keny­sé­get fej­tett ki a fogyasz­tó­vé­de­lem terén.

Dr. Szabó Ferenc főügyész beszá­molt arról, hogy Pest megyé­ben az átgon­dol­tan ter­vez­he­tő szak­mai kar­ri­er biz­to­sí­tott a kol­lé­gák szá­má­ra. Tel­je­sen új ügyész­ség­ként 2017. janu­ár 1-jén lét­re­jött a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség, így Pest megyé­ben immár tizen­öt ügyé­szi szer­ve­ze­ti egy­ség műkö­dik. 2017-ben átad­ták a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség új szék­há­zát is, méltó elhe­lye­zést nyújt­va a helyi ügyészségnek.

A főügyész kiemel­te, hogy jelen­tős inf­ra­struk­tu­rá­lis beru­há­zá­sok tör­tén­tek és tör­tén­nek az ügyész­sé­gek elhe­lye­zé­se terén. Ez nem­csak a Szi­get­szent­mik­ló­si és a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­sé­get érin­ti, hanem dina­mi­kus inno­vá­ció folyik és kör­vo­na­la­zó­dik Gödöl­lőn, Mono­ron, Vácott, vala­mint Érden is.