Főoldal » Hírek » Évértékelő Zala és Vas vármegyében - 2023

Az ügyész­sé­gek min­den évben átné­zik és össze­fog­lal­ják az előző évi tevé­keny­sé­gü­ket, majd a főügyész és a főügyész­he­lyet­te­sek beszá­mol­nak a kol­lé­gák­nak az ered­mé­nyek­ről, a jó irá­nyok­ról és az eset­le­ge­sen javí­tan­dó területekről.

Az évér­té­ke­lő­kön a Leg­főbb Ügyész­ség részé­ről a leg­főbb ügyész, vagy a leg­főbb ügyész helyet­te­sek vesz­nek részt.

A pan­dé­mia az elmúlt évek­ben nem tette lehe­tő­vé a sze­mé­lyes évér­té­ke­lő­ket, csak írás­ban kap­hat­ták meg a kol­lé­gák előző évi mun­ká­juk összeg­zé­sét. Idén újra tart­ha­tunk össze­jö­ve­te­le­ket, így az évér­té­ke­lők sem marad­hat­tak el.

A leg­főbb ügyészt a Zala és Vas vár­me­gyei évér­té­ke­lők­re kísér­tük el, mind­két helyen új főügyész beik­ta­tá­sá­nak is örülhettünk.