Főoldal » Archív » Évértékelőt tartott a Baranya Megyei Főügyészség

Összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tott a Bara­nya Megyei Főügyész­ség 2017. feb­ru­ár 21-én a 2016. évi ügyé­szi tevé­keny­ség érté­ke­lé­se kap­csán. Az érte­kez­le­ten a Leg­főbb Ügyész­ség részé­ről dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is részt vett.

Dr. Varga-Koritár György főügyész össze­fog­la­ló­já­ban kiemel­te, hogy Bara­nya megye ügyé­szi szer­vei 2016-ban is szak­sze­rű­en, tör­vé­nye­sen és haté­ko­nyan lát­ták el fel­ada­ta­i­kat. A főügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi munka sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei a megyé­ben adot­tak. A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek mun­ká­ját érté­kel­ve elmond­ta, hogy Bara­nya megye ügyé­szei az elmúlt évben is magas szak­mai szín­vo­na­lon, szak­sze­rű­en és idő­sze­rű­en végez­ték mun­ká­ju­kat, ami­ért köszö­ne­tét fejez­te ki.

Dr. Pet­ré­te­i­né dr. Malom­so­ki Csil­la bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes az ügyész­sé­gi nyo­mo­zást, a nyomozás-felügyeleti és vád­ha­tó­sá­gi tevé­keny­sé­get érté­kel­te. Ennek kap­csán kiemel­te, hogy az elmúlt évben csök­kent a bűn­cse­lek­mé­nyek száma a megyé­ben. A főügyész­he­lyet­tes kiemel­te, hogy a megye ügyész­sé­gei a gyor­sí­tott eljá­rá­so­kat - a bíró­ság elé állí­tást, tár­gya­lás mel­lő­zést – tovább­ra is jelen­tős szám­ban alkal­maz­zák.

Dr. Szita Lász­ló köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ág tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si tevé­keny­sé­gét ismer­tet­ve beszá­molt a sza­bály­sér­té­si, kör­nye­zet­vé­del­mi tevé­keny­ség­hez, vala­mint a civil szer­ve­ze­tek­hez kap­cso­ló­dó ügyé­szi tevé­keny­ség­ről. A magán­jo­gi terü­le­ten ügyforgalom-emelkedés volt tapasz­tal­ha­tó a megyé­ben.

A beszá­mo­ló­kat köve­tő­en dr. Polt Péter leg­főbb ügyész elmond­ta, hogy 2016-ban a Bara­nya Megyei Főügyész­ség tovább­ra is kiemel­ke­dő szak­mai szín­vo­na­lon, ered­mé­nye­sen végez­te a mun­ká­ját. Kiemel­te az ügyész­ség sze­re­pét a jog­sza­bá­lyok érvé­nye­sü­lé­se terü­le­tén, hang­sú­lyoz­ta, hogy a közel­jö­vő­ben bekö­vet­ke­ző jog­sza­bály­vál­to­zá­sok érin­tik majd az ügyész­ség mun­ká­ját is, a szer­ve­zet tag­ja­i­nak maxi­má­lis fel­ké­szült­sé­ge azon­ban tovább­ra is alap­ve­tő elvá­rás és köve­tel­mény.