Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Éves értekezlet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 2-án érté­kel­te az elmúlt esz­ten­dő­ben vég­zett mun­kát. Az érte­kez­le­ten jelen volt Dr. Laj­tár Ist­ván, a leg­főbb ügyész köz­jo­gi helyettese.

A megyei főügyész­sé­gen tar­tott ese­mé­nyen első­ként Dr. Mar­tossy György meg­bí­zott megyei főügyész szá­molt be az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről. Kiemel­te, hogy a megyei főügyész­ség gaz­dál­ko­dá­sa és sze­mély­ze­ti hely­ze­te sta­bil. Fon­tos beru­há­zás­nak tart­ja a Kis­vár­dai Járá­si Ügyész­ség épü­le­té­nek vár­ha­tó fel­újí­tá­sát és bőví­té­sét, mely méltó körül­mé­nye­ket teremt a magas szín­vo­na­lú munkavégzéshez.

Dr. Révész Nor­bert bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes kiemel­te, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ügyé­szek az idő­sze­rű­sé­get tekint­ve 2. helyen végez­tek a megyei főügyész­sé­gek között, azaz az eljá­rá­so­kat a tör­vé­nyes határ­idő­kön belül gyor­san sike­rült befe­jez­ni. Nagyon jó a megyei főügyész­ség vád­ered­mé­nyes­sé­ge is, ami már a 99%-hoz köze­lít, azaz 100 meg­vá­dolt sze­mély­ből közel 99-et el is ítél a bíró­ság. Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény elmúlt évi hatály­ba­lé­pé­se óta sike­re­sen alkal­maz­zák az ügyé­szek az eljá­rást gyor­sí­tó jog­in­téz­mé­nye­ket, ami­nek az egyik ered­mé­nye az, hogy a bíró­sá­gok 177 ügy­ben tar­tot­tak elő­ké­szí­tő ülést, és 46 ügy­ben már eze­ken az ülé­se­ken meg is szü­let­tek a több­sé­gé­ben jog­erős íté­le­tek. Bár csök­kent a ható­sá­gok tudo­má­sá­ra jutott bűn­cse­lek­mé­nyek száma, azon­ban komoly kihí­vást jelen­te­nek az ese­ten­ként több száz mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lá­sok, illet­ve a fik­tív lak­cím­be­je­len­tés miatt indult büntetőeljárások.

Dr. Sipos Lász­ló köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­molt arról, hogy 19.000 ügy érke­zett ezen a szak­te­rü­le­ten az ügyész­ség­re, ami a har­ma­dik leg­több az ország­ban. Kiemel­ten keze­li a megyei főügyész­ség a kör­nye­zet­vé­del­met, a fogyasz­tó­vé­del­met és a magán­jo­gi jel­le­gű fel­ada­to­kat, továb­bá jelen­tős mun­kát ad a büntetés-végrehajtás ügyész­sé­gi fel­ügye­le­te is. Ezen belül 177 olyan kár­ta­la­ní­tá­si ügy elbí­rá­lá­sá­ban műkö­dött közre a megyei főügyész­ség, ame­lyet a fog­va­tar­tás körül­mé­nyei miatt indí­tot­tak az elítél­tek az állam ellen.

Dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­tes köszö­ne­tét fejez­te ki a megye vala­mennyi ügyé­szé­nek az elmúlt évben vég­zett mun­ká­já­ért. Fel­hív­ta a figyel­met a bün­te­tő­el­já­rást gyor­sí­tó, egy­sze­rű­sí­tő intéz­ke­dé­sek alkal­ma­zá­sá­nak fon­tos­sá­gá­ra, mert így elke­rül­he­tő a bíró­sá­gi eljá­rá­sok indo­ko­lat­lan elhú­zó­dá­sa. Kiemel­te, hogy a nyo­mo­zá­sok fel­de­rí­té­si sza­ka­szá­ban a fele­lős­ség a nyo­mo­zó ható­sá­gé, az ügyész­ség csak­is tör­vé­nyes­sé­gi szem­pont­ból fel­ügye­li az eljá­rást, míg a gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sa után már az ügyész irá­nyít­ja a nyo­mo­zást, azaz a fele­lős­sé­get is átvállalja.