Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évet értékelt a Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 10-én tar­tot­ta évér­té­ke­lő érte­kez­le­tét. Az érte­kez­le­ten jelen volt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is.

A Pest Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 10-én érté­kel­te az elmúlt év szak­mai tevé­keny­sé­gét. Mivel az érte­kez­le­ten a megye vala­mennyi ügyé­sze részt vett, a ren­dez­vény a Kúria dísz­ter­mé­ben került megrendezésre.

Dr. Soós Juli­an­na bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­mo­ló­já­ban rész­le­te­sen ele­mez­te a nyo­mo­zás érde­mi befe­je­zé­sét köve­tő­en tett ügyé­szi intéz­ke­dé­sek szá­má­nak ala­ku­lá­sát. Kifej­tet­te, hogy a megye szer­ve­ze­ti egy­sé­gei 2018-ban is kiemelt figyel­met for­dí­tot­tak a bün­te­tő­el­já­rást gyor­sí­tó jog­in­téz­mé­nyek alkal­ma­zá­sá­ra. E kör­ben elmond­ta, hogy 2018. júli­us 1. nap­já­tól a bíró­sá­gok elő­ké­szí­tő ülé­se­in 170 vád­lott tett beis­me­rő val­lo­mást és mon­dott le a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Ele­mez­te azo­kat a bűn­ügye­ket, ame­lyek­ben tár­gya­lá­si szak­ban tapasz­tal­ha­tó a bün­te­tő­el­já­rás dina­mi­ká­já­nak megtorpanása.

Dr. Rózsa Zsolt köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes a beszá­mo­ló­já­ban kiemel­te a szak­ág tevé­keny­sé­gé­nek sok­szí­nű­sé­gét. Tájé­koz­ta­tást adott az orszá­gos ille­té­kes­ség­gel vég­zett meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tok fel­ügye­le­té­ről, e tevé­keny­ség ered­mé­nyé­ről, a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me  érde­ké­ben kifej­tett rend­kí­vül aktív és ered­mé­nyes ügyé­szi mun­ká­ról. Kiemel­te a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti és jog­vé­del­mi tevé­keny­ség sta­tisz­ti­kai muta­tó­i­nak növe­ke­dé­sét, a bv. ügyé­szi teen­dők köré­nek bővülését.

Dr. Szabó Ferenc főügyész az állan­dó­ság és a vál­to­zás fogal­mai köré szőt­te a beszá­mo­ló­ját. Bemu­tat­ta, hogy bár a megyé­ben regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma az elmúlt évek­hez hason­ló­an csök­kent, az ügyé­szi intéz­ke­dés­re váró ügy­ér­ke­zés muta­tói lénye­ge­sen nem vál­toz­tak. Pest megye ügyé­szi szer­vei évek óta hason­ló számú ügyet dol­goz­nak fel. Ábrá­zol­ta és kiemel­te az ügyé­szi munka haté­kony­sá­gát tük­rö­ző, és a bün­te­tő­el­já­rás gyor­sí­tá­sát ered­mé­nye­ző ügyé­szi intéz­ke­dé­sek szá­má­nak ked­ve­ző alakulását.

A főügyész beszá­mo­ló­já­ban kiemel­te, hogy 2018. janu­ár 1. nap­ján tel­je­sen új ügyész­ség­ként lét­re­jött az Érdi Járá­si Ügyész­ség, egy­út­tal meg­szűnt a Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség. Így Pest megyé­ben 15 ügyé­szi szer­ve­ze­ti egy­ség műkö­dik. Dr. Szabó Ferenc főügyész bemu­tat­ta, hogy Pest megyé­ben nyolc ügyész­ség elhe­lye­zé­se terén külön­bö­ző szin­tű beru­há­zá­sok tör­tén­nek. A főügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy Pest megye kiegyen­sú­lyo­zott élet­pá­lyát kínál a kol­lé­gák számára.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész szak­sze­rű­nek és magas szín­vo­na­lú­nak érté­kel­te a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek tevé­keny­sé­gét, ami­ért köszö­ne­tét fejez­te ki. Hang­sú­lyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­sok fel­de­rí­té­si sza­ka­szá­ban az ügyész kizá­ró­lag tör­vé­nyes­sé­gi szem­pont­ból fel­ügye­li a nyo­mo­zást, a gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sa után az ügyész a nyo­mo­zás irá­nyí­tó­ja­ként annak fele­lős­sé­get is átvállalja.

Fel­adat­ként hatá­roz­ta meg a továb­bi szak­sze­rű és idő­sze­rű mun­ka­vég­zést, a bün­te­tő­el­já­rás gyor­sí­tá­sát célzó jog­in­téz­mé­nyek alkal­ma­zá­sát, külö­nö­sen az egyez­ség és a mér­té­kes indít­vány terén.