Főoldal » Hírek » Evett, de sehol sem fizetett - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ég üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki rend­sze­re­sen fogyasz­tott ven­dég­lá­tó­he­lye­ken, azon­ban a fogyasz­tá­sát nem fizet­te ki.

A haj­lék­ta­lan férfi több­ször volt bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Leg­utol­só bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va Pécsett, illet­ve Szek­szár­don foly­ta­tott haj­lék­ta­lan életmódot.

A vád sze­rint a férfi 2022 novem­be­ré­ben öt nap alatt hét alka­lom­mal ment be külön­bö­ző étter­mek­be Pécsett és Szek­szár­don, ahol pálin­kát és sört ren­delt, majd ezt köve­tő­en az étlap­ról vala­mi­lyen főételt válasz­tott. Több eset­ben az étel elfo­gyasz­tá­sa köz­ben, ille­tő­leg azt köve­tő­en is továb­bi pálin­ká­kat, illet­ve sört ren­delt. Az éte­lek elfo­gyasz­tá­sa után azon­ban a férfi a fogyasz­tá­sát nem fizet­te ki, és a ven­dég­lá­tó helyek­ről fize­tés nél­kül távozott.

Több eset­ben elő­for­dult az is, hogy az élet, illet­ve ital­fo­gyasz­tás köz­ben elaludt és a sze­mély­zet ébresz­tet­te fel.

Az utol­só fize­tés nél­kü­li fogyasz­tá­sát köve­tő­en a rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vették.

A férfi cse­lek­mé­nye az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­cse­lek­mé­nyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.