Főoldal » Archív » Fadarabbal verte és bezárta az élettársát – vádemelés egy bajai férfi ellen

A Bajai Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 48 éves bajai férfi ellen, aki 2017 ápri­li­sa és októ­be­re között rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta és bán­tal­maz­ta, fada­rab­bal és ököl­lel verte, vala­mint bezár­ta az élettársát.

A vád­lott és élet­tár­sa 2017 már­ci­u­sá­tól éltek pár­kap­cso­lat­ban egy bajai tanyán. A férfi 2017 ápri­li­sá­tól rend­sze­re­sen agresszí­ven visel­ke­dett az élet­tár­sá­val, fél­té­keny­sé­ge miatt napi szin­ten vesze­ked­tek. Ilyen­kor a vád­lott szi­dal­maz­ta és bán­tal­maz­ta a nőt.

A veré­sek ököl­lel és bot­tal tör­tén­tek, de volt olyan is, hogy a vád­lott egy kés­sel com­bon szúr­ta, más­kor pedig foj­to­gat­ta az élet­tár­sát. A bán­tal­ma­zá­sok miatt a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

2017. októ­ber 12-én a vád­lott ismét vesze­ked­ni kez­dett az élet­tár­sá­val, ennek során meg­po­foz­ta, majd egy fada­rab­bal elkezd­te verni a nő lába­it és a jobb kar­ját. A bán­tal­ma­zás után a férfi hosszabb ideig nem enged­te ki élet­tár­sát a tanya lak­ré­szé­ből, a vád­lott a lak­rész ajta­ját lánc­cal össze­fog­ta és lakat­tal is lezárta.

A sér­tett az októ­be­ri bán­tal­ma­zás miatt a lába­in zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett és a jobb csuk­ló­ja is eltört. A csuk­ló­tö­rés 8 napon túl, 2 hónap alatt gyó­gyult. A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek miatt kérte a vád­lott megbüntetését.

A bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat testi sér­tés­sel, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.