Főoldal » Archív » Fához kötve halálra verte, majd megpróbálta felgyújtani az ismerősét

A Pest Megyei Főügyész­ég indít­ványt tett két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, akik közül egyi­kük halál­ra verte az isme­rő­sü­ket, míg a másik férfi segí­tett a holt­test eltün­te­té­sé­ben Dán­szent­mik­ló­son.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai, két dán­szent­mik­ló­si férfi, test­vé­rek. Az egyi­kük egy ház­ban lakott a bűn­ügy sér­tett­jé­vel. Ez a férfi és a sér­tett is alkal­mi mun­ká­ból éltek, napon­ta nagyobb mennyi­ség­ben fogyasz­tot­tak alko­holt. Az egy ház­ban élés során komo­lyabb nézet­el­té­rés nem volt köz­tük. 2019. júni­us 15-én azon­ban össze­szó­lal­koz­tak, ami­ről a gya­nú­sí­tott beszá­molt a test­vé­ré­nek.

A test­vér erre dühös lett. Mér­gé­ben szid­ta és ököl­lel ütle­gel­te a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zás­tól a férfi már a ház­ban véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került. A gya­nú­sí­tott kivon­szol­ta a maga­te­he­tet­len sér­tet­tet az udvar­ra, ahol egy fához kötöz­te és foly­tat­ta a verést. A test­vé­re mind­ezt tét­le­nül végig­néz­te, majd a sér­tet­tet a sor­sá­ra hagy­ták.

Egy idő eltel­té­vel vissza­tér­tek a ház­hoz, ahol lát­ták, hogy a férfi sem­mi­lyen élet­je­let nem mutat. A sér­tet­tet bán­tal­ma­zó gya­nú­sí­tott levág­ta őt a fáról, majd a holt­test­re a test­vé­ré­vel éghe­tő anya­got tet­tek és meg­gyúj­tot­ták.

A szom­szé­dok vet­ték észre a tüzet, átmen­tek a ház­hoz, ahol fel­fe­dez­ték az össze­égett tete­met és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get.

Az ember­ölés bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott fér­fi­ak szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll. A bűn­cse­lek­mény jel­le­ge és az elkö­ve­tés körül­mé­nyei a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indo­kol­ják.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.