Főoldal » Archív » Fakanállal és papuccsal ütlegelte idős édesanyját  

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat

A vád­lott Haj­dú­do­ro­gon együtt lakik a 84 éves édes­any­já­val. A férfi elve­szí­tet­te az állá­sát, ezért egyre töb­bet ita­lo­zott, ittas álla­pot­ban pedig durva és agresszív volt.

2017. júni­us 25-én 15 óra körü­li idő­ben a sér­tett a kony­há­ban főzött, ekkor ébredt fel az ittas álla­pot­ban lévő fia. A vád­lott nehe­zen visel­te el a ház­ban az édes­any­ja jelen­lé­tét, őt ki akar­ta zavar­ni a kony­há­ból, de a sér­tett tovább­ra is bent maradt és foly­tat­ta a főzést. Ezen a vád­lott fel­dü­hö­dött, szi­dal­maz­ni kezd­te, majd a kezé­ből kikap­ta a faka­na­lat és azzal őt a hom­lo­kán és a feje tete­jén több­ször meg­ütöt­te, miköz­ben meg­ra­gad­ta a sér­tett kar­ját és erő­tel­je­sen megrángatta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kony­ha pad­ló­já­ra esett, ahol a vád­lott a papu­csá­val több­ször meg­ütöt­te őt a lábszárán.

Az idős asszony a fején, a fel­kar­ján és láb­szá­rán 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 4-6 nap.

A sér­tett a nyo­mo­zás során kérte a fia meg­bün­te­té­sét, jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.