Főoldal » Archív » Fakanállal ütötte agyon a kismacskát- vádemelés

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki a szom­széd­ja macs­ká­ját faka­nál­lal úgy meg­ütöt­te, hogy azt sérü­lé­sei miatt el kel­lett altatni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. szep­tem­ber 8-án az esti órák­ban kis­bé­ri házá­nak tera­szán ész­re­vett egy kis­macs­kát, ame­lyet úgy pró­bált meg onnan elza­var­ni, hogy fel­ka­pott egy nagy­mé­re­tű faka­na­lat, és azzal három­szor a macs­ka fejé­re ütött. Az üté­sek követ­kez­té­ben a macs­ka elfeküdt.

A macs­ka bán­tal­ma­zá­sát ész­lel­te annak tulaj­do­no­sa, a vád­lott szom­széd­ja, és szá­mon kérte az elkö­ve­tőt. A vád­lott ekkor a föld­ről fel­vet­te a kis­macs­kát, és a háza mögöt­ti gazos terü­let­re dobta.

A kb 2 hóna­pos korú házi macs­kát annak tulaj­do­no­sa kór­ház­ba vitte, azon­ban az állat olyan súlyos agyi sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely alkal­ma­sak vol­tak az állat pusz­tu­lá­sá­nak elő­idé­zé­sé­re. Az álla­tot a sérü­lé­sei súlyos­sá­ga miatt elaltatták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítélje.