Főoldal » Hírek » Fakaróval verte meg befogadott vendégét - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 65 éves fér­fi­val szem­ben, aki ott­ho­ná­ba fogad­ta haj­lék­ta­lan isme­rő­sét, aztán egy közös ita­lo­zás után faka­ró­val oko­zott 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést neki.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az egyéb­ként haj­lék­ta­lan sér­tett 2021 már­ci­u­sá­ban köl­tö­zött a vád­lott Mar­ca­li­hoz köze­li falu­ban lévő ott­ho­ná­ba (1. kép).

A köl­tö­zést köve­tő kis idő eltel­té­vel a vád­lott és ven­dé­ge együtt fogyasz­tot­tak nagy mennyi­sé­gű sze­szes italt, majd nyu­go­vó­ra tér­tek. A haj­na­li órák­ban azon­ban vita támadt közöt­tük, mert a sér­tett nem tudta meg­mon­da­ni, hol hagy­ta az egyik szoba kulcsát.

A vád­lott a vitat­ko­zás során indu­la­tos lett, dühé­ben elő­ször elgán­csol­ta a sér­tet­tet, majd ököl­lel arcon ütöt­te, aztán egy faka­rót vett magá­hoz, ami­vel addig ütle­gel­te ven­dé­ge fejét, amíg a karó több darab­ra tört (2. kép).

A férfi bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nem csak az esz­köz, hanem a sér­tett orr­csont­ja is eltörött.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szemben.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a mar­ca­li rend­őrök a szem­le során készítették.