Főoldal » Archív » Falbontással törtek be egy pénzváltóba Budapesten - vádemelés

A két elkö­ve­tő a vád sze­rint egy buda­pes­ti pénz­vál­tó pad­ló­ját – az üzlet alat­ti pin­cé­ből – meg­bon­tot­ta, majd egyi­kük ezen a nyí­lá­son keresz­tül beha­tolt az üzlet­he­lyi­ség­be azért, hogy a pán­cél­szek­rény­ben lévő érté­ke­ket eltu­laj­do­nít­sa.

A vád­irat sze­rint az első­ren­dű vád­lott 2016 ápri­li­sá­ban egy eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély­től kapta a meg­bí­zást a betö­rés­re. A meg­bí­zás arról szólt, hogy a vád­lott egy XIII. kerü­le­ti lakó­ház föld­szint­jén talál­ha­tó pénz­vál­tó­ba fal­bon­tás mód­sze­ré­vel men­jen be,  a nyi­tott álla­pot­ban lévő pán­cél­szek­rény­ből tulaj­do­nít­sa el az érté­ke­ket, így kb. 20-22 mil­lió forint érték­ben forin­tot és valu­tát. A fel­buj­tó a vád­lott­nak a pin­ce­le­já­ró­hoz kul­csot is adott.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel meg­bí­zott első­ren­dű vád­lott 2016. május 8-án dél­után talál­ko­zott egy isme­rő­sé­vel - az ügy másod­ren­dű vád­lott­já­val - és elmond­ta neki, hogy mire készül, vala­mint azt is, hogy a betö­rés­re tip­pet kapott, és kul­csa is van. Mind­ezek hal­la­tán a másik férfi úgy dön­tött, hogy részt vesz az elkö­ve­tés­ben.

Ezek után a két vád­lott még ugyan­ezen a napon, egy teher­gép­ko­csi­val lepar­kolt a hely­szín köze­lé­ben, majd a náluk lévő kulccsal lemen­tek a lakó­ház pin­cé­jé­be. Ezután a pénz­vál­tó iroda helyi­sé­ge alat­ti részen a pince tető­szer­ke­ze­tét - az üzlet pad­ló­ját - szer­szá­mok­kal bon­ta­ni kezd­ték, egé­szen addig, míg azon akko­ra nyí­lás kelet­ke­zett, hogy azon keresz­tül az első­ren­dű vád­lott be tudott mász­ni az üzlet­he­lyi­ség­be. A pán­cél­szek­rény azon­ban a ter­vek­kel ellen­tét­ben zárva volt, ezért a férfi az üzle­tet a pince irá­nyá­ba elhagy­ta.

Idő­köz­ben ugyan­ak­kor meg­szó­lalt az üzlet riasz­tó­ja is, ami­től a vád­lot­tak meg­ijed­tek, tar­tot­tak attól, hogy lelep­le­ződ­nek, ezért az épü­le­tet nem hagy­ták el, inkább fel­men­tek a lakó­ház pad­lá­sá­ra, és ott rej­tőz­tek el. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök azon­ban ott mind­ket­tő­jü­ket elfog­ták.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.