Főoldal » Hírek » Falubeli ismerőseit és lányát is hamisan vádolta az asszony - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki bosszú­ból drog­áru­sí­tás­sal vádol­ta isme­rő­se­it, majd a rend­őr­sé­gi kihall­ga­tá­sa során lányá­ról is valót­lant állított.

A vád­lott 2021 már­ci­u­sá­ban egy Somogy megyei köz­ség­ben össze­szó­lal­ko­zott három falu­si fér­fi­val, ezért harag­já­ban fel­hív­ta a 107-es segély­hí­vót. Az asszony a hívás során elő­ad­ta, hogy szem­ta­nú­ja volt egy, a beje­len­tés­kor is zajló „drog par­ti­nak”, ahol isme­rő­sei – aki­ket konk­ré­tan meg­ne­ve­zett – kábí­tó­szert fogyasz­ta­nak és árusítanak.

A vád­lott - valót­lan - állí­tá­sa miatt a rend­őrök a hely­szín­re men­tek, ahol kide­rült, hogy nem tör­tén­tek meg a beje­len­tés sze­rin­ti bűncselekmények.

A nő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa­kor - a hamis vádo­lás tilal­má­ra vonat­ko­zó figyel­mez­te­tést köve­tő­en - a beje­len­té­sé­ről készült hang­fel­vé­telt meg­hall­gat­va saját lányát is  hami­san vádol­ta, ami­kor azt mond­ta, hogy a fel­vé­te­len a lány hang­ja hallható.

A ter­helt a nyo­mo­zás későb­bi sza­ka­szá­ban vád­jai hamis­sá­gát feltárta.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.