Főoldal » Archív » Falubeliek rászorultságán nyerészkedett az uzsorás

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett uzso­ra bűn­tet­te és zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek minő­sí­tett esete miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki isme­rő­sei szo­rult anya­gi hely­ze­tét kihasz­nál­va tete­mes össze­gű hasz­not zse­belt be.

A 35 éves vád­lott egy somo­gyi kis­te­le­pü­lé­sen élt. 2015 novem­be­ré­től 2017 ápri­li­sá­ig ugyan­ab­ban a falu­ban élő, ala­csony jöve­del­mű, anya­gi nehéz­sé­gek­kel küzdő, oly­kor több­gye­re­kes csa­lád­nak, vagy gyer­me­két egye­dül neve­lő nők­nek adott köl­csön külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket. A 13 sér­tett­nek a követ­ke­ző hónap­ban, vagy ese­ten­ként rövi­debb időn belül akár a köl­csön kapott összeg két­sze­re­sét kel­lett vissza­fi­zet­nie. A férfi 1.415.000,- Ft-ot adott így a rászo­rult embe­rek­nek, akik 1.330.000,- Ft-tal töb­bet fizet­tek vissza neki. Egy eset­ben azért, hogy ezzel az uzso­ra­ka­mat miha­ma­rab­bi vissza­fi­ze­té­sé­re kész­tes­se őket, az egyik házas­párt azzal is meg­fe­nye­get­te, hogy rájuk fogja gyúj­ta­ni a házukat.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást arra az összeg­re, mely­re a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nyü­ket nem érvényesítették.