Főoldal » Archív » Falubelijét rabolta ki egy különös visszaeső vádlott

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 33 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki 77 éves falu­be­li­jét rabol­ta ki. 

A vád sze­rint a férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét - 2018. októ­ber 31-ét - meg­elő­ző napok­ban több sze­mély­től is pénzt kért köl­csön. Ezért csön­ge­tett be az álta­la látás­ból ismert idős nőhöz is. Mivel a sér­tett azt hitte, hogy az uno­ká­ja jött láto­ga­tó­ba hozzá, kiment, hogy a bejá­ra­ti kaput kinyis­sa. Ami­kor azon­ban kiért a ház­ból, hir­te­len elé ugrott a vád­lott, aki egy kést sze­gez­ve az idős nő nya­ká­hoz azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem ad neki pénzt, meg­öli. A sér­tett meg­pró­bált beme­ne­kül­ni a házba, de a táma­dó­ja meg­aka­dá­lyoz­ta őt abban, hogy bezár­ja előt­te az ajtót, azt benyom­ta, áldo­za­tát a föld­re lökte és ismét megfenyegette.

A meg­ré­mült sér­tett a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra egy 1000 forin­tos bank­je­gyet adott át a gya­nú­sí­tott­nak, aki azon­ban ezzel nem elé­ge­dett meg, hanem meg­pró­bál­ta kitép­ni a sér­tett kezé­ből a pénz­tár­cá­ját. A sér­tett ezt nem enged­te, emi­att dula­kod­ni kezd­tek, végül a vád­lott­nak sike­rült meg­sze­rez­nie a pénz­tár­cát, azon­ban a kést kiej­tet­te a kezéből.

Ami­kor ezt az idős nő ész­lel­te, magá­hoz vette a mobil­te­le­fon­ját, hogy azon segít­sé­get hív­jon. A férfi ez látva egy szek­rény­nek lökte a nőt, elvet­te tőle a tele­fon­ját, azt föld­höz vágta, majd a kését hát­ra­hagy­va a pénz­tár­cá­val együtt elme­ne­kült. A pénz­tár­cát a benne lévő kész­pénz­zel együtt a rend­őrök lefog­lal­ták, így a kár megtérült.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, koráb­ban már rab­lás miatt bün­te­tett fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, vala­mint a több mint 800 000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.