Főoldal » Archív » Fának csapódott és a tetejére borult az autó a halálos balesetben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol egy huszon­négy éves fia­tal­em­bert, aki­nek két utasa is meg­halt tavaly ősszel abban a Győr­höz köze­li bal­eset­ben, ami a sebes­ség rossz meg­vá­lasz­tá­sá­ra vezet­he­tő vissza. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott három uta­sá­val tavaly ősszel egy késő éjsza­kai órán haj­tott Vének felől Kis­bajcs irá­nyá­ba, mikor egy olyan kanyar­hoz érkez­tek, amely biz­ton­ság­gal leg­fel­jebb 58 km/h sebes­ség­gel volt beve­he­tő, az úton mara­dást is a leg­fel­jebb 80 km/h sebes­ség biz­to­sí­tot­ta. A vád­lott által veze­tett autó sebes­sé­ge 86-91 km/h közé volt tehető.

A kanyar­ban a ter­helt elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, az lesod­ró­dott az útról, majd fák közé csa­pó­dott és a tete­jé­re borul­va állt meg.

Az első ülé­sen utazó és a hátsó ülé­sen helyet fog­la­ló egyik utas a hely­szí­nén éle­tét vesz­tet­te. A hátsó ülés másik utasa egyik kar­já­nak, arc­csont­já­nak, csi­go­lyá­já­nak, bor­dá­já­nak, áll­kap­csá­nak és orr­csont­já­nak töré­sét, vala­mint tüdő­zú­zó­dást szen­ve­dett el. Maga a veze­tő is sérült, kopo­nya­bol­to­za­ta eltört, agy­zú­zó­dás követ­ke­zett be nála.

A bal­ese­tet azon sza­bály meg­sze­gé­se okoz­ta, amely sze­rint a jár­mű­vel min­dig az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en kell közlekedni.

A vád­lot­tal szem­ben öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.