Főoldal » Hírek » Fának ütközött és kigyulladt az embercsempész autója– letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nek, aki vadá­szo­kat meg­lát­va túl nagy sebes­ség­gel kez­dett mene­kül­ni és bal­ese­tet szenvedett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott meg­bí­zói 4, magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A férfi Öttö­mös kül­te­rü­le­tén 2021. novem­ber 22-én 13 óra körül  - rövid­del azt köve­tő­en, hogy egy szerb honos­sá­gú autó­val az ország­ba belé­pett – fel­vet­te az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket. A férfi ezután ész­lel­te, hogy a vadá­szok meg­lát­ták, ezért nagy sebes­ség­gel egy rossz minő­sé­gű dűlő­út­ra haj­tott, majd egy fának ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó kigyul­ladt, míg az ille­gá­lis határ­át­lé­pők közül hár­man az erdő­be futot­tak, negye­dik tár­su­kat és a gya­nú­sí­tot­tat pedig a rend­őrök állí­tot­ták elő.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

 

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon  tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sen fog dönteni.