Főoldal » Hírek » Fedett nyomozó buktatta le a speed-el kereskedő vádlottakat - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség négy vár­pa­lo­tai fér­fi­val szem­ben, akik közül hár­man a cse­lek­mé­nyü­ket olyan mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re követ­ték el, hogy az a bűn­cse­lek­mény leg­sú­lyo­sab­ban minő­sü­lő ese­tét való­sít­ja meg.

A vád­irat sze­rint a leg­idő­sebb, 48 éves férfi 2021-ben kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett Vár­pa­lo­tán, mely­hez rész­ben sógo­rá­tól, rész­ben isme­ret­len sze­mély­től sze­rez­te be a dro­got, melyet azután a vele szo­ro­san együtt­mű­kö­dő és rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zés­re törek­vő 33 éves társa hozott for­ga­lom­ba, akit ebben a báty­ja segített.

A 33 éves elkö­ve­tő előbb csak saját fogyasz­tás­ra vásá­rolt a fér­fi­től, majd nagyobb téte­le­ket kez­dett el venni, hogy azo­kat tovább­ér­té­ke­sít­se. Vásár­lói között azon­ban egy fedett nyo­mo­zó is volt, aki­nek 2021 augusz­tu­sá­ban össze­sen mint­egy 300 gramm speed-et adott el.

A 33 éves vád­lot­tat a kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­ben a fivé­re segí­tet­te, aki­vel egy veszp­ré­mi bérelt garázs­ban tárol­ták a kábí­tó­szert és a kimé­ré­sé­hez, por­ci­ó­zá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket. A rend­őr­ség 2021 augusz­tu­sá­ban a garázst átku­tat­ta, és a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő ecs­ta­sy tab­let­tá­kon túl szin­tén jelen­tős mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat is talált a testvérpárnál.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind a négy elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­su­kat indít­vá­nyoz­ta, melyen túl a 48 és a 33 éves fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel szer­zett bevé­te­le­ik ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett.

A fotó a lefog­lalt kábí­tó­szer­ről készült.