Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetés az ügyészi indítvány a többszörös visszaeső besurranó nővel szemben- a Nógrád Megyei Főügyészség satóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal az 53 éves több­szö­rös vissza­eső nővel szem­ben, aki 2018 decem­be­re és 2019 júni­u­sa között több balas­sa­gyar­ma­ti ingat­lan­ba besur­rant, ahon­nan arany­ék­sze­re­ket, kész­pénzt és egyéb ingó­sá­go­kat zsák­má­nyolt, mint­egy 300.000 Ft érték­ben.

A vád sze­rint a nő 2018 decem­be­ré­ben a haj­na­li órák­ban egy csa­lá­di házba a kulcs­ra nem zárt kapun és ajtón keresz­tül bement, majd a nap­pa­li­ból ellop­ta az ott lakók tás­ká­it, melyek­ben kész­pénz, éksze­rek, köz­ok­ira­tok, bank­kár­tyák és utal­vá­nyok, vala­mint egyéb hasz­ná­la­ti tár­gyak vol­tak. Csak a 19.000 Ft össze­gű kész­pénzt tar­tot­ta meg, a két tás­kát, azok tel­jes tar­tal­má­val együtt a köze­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba dobta.

2019. janu­ár 19-én a haj­na­li órák­ban a nő ismét három, kulcs­ra nem zárt csa­lá­di házat vett célba, ahon­nan az elő­szo­bá­ba fel­akasz­tott tás­kák­ból 30.000 Ft-ot, egy kézi­tás­ká­ból továb­bi 35.000 Ft-ot vitt el, míg a har­ma­dik ház nap­pa­li­ját átku­tat­va továb­bi 30.000 Ft-ot zse­belt be.

2019 júni­u­sá­ban a nő a késő dél­utá­ni órák­ban látva azt, hogy a tulaj­do­nos a kert­ben tar­tóz­ko­dik, besur­rant egy ingat­lan­ba, mely­nek belső szo­bá­já­ból 194. 350 Ft érték­ben arany­ék­sze­re­ket lopott el. Néhány nap múlva az éksze­re­ket elzá­lo­go­sít­va 102.600 Ft-ra tett szert.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a külö­nös egy­ben több­szö­rös vissza­eső, koráb­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már jóné­hány­szor fele­lős­ség­re vont vád­lot­tal szem­ben a - fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sa mel­lett - fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re köte­le­zést, vala­mint az elzá­lo­go­sí­tás­sal szer­zett összeg vagyon­el­kob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.

Az eljá­rás során 2.000.000 Ft-ot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség kelet­ke­zett, mely­nek a vád­lot­tal tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is indít­ványt tett az ügyész­ség.