Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetés várhat a gyermeknek is kábítószert értékesítő dílerre - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon azzal a 30 éves Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki gyer­me­kek­nek is érté­ke­sí­tett kábítószert. 

A 30 éves nő 2021. janu­ár és júni­u­sa között ott­ho­ná­ból érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert rend­sze­res vásár­ló­i­nak. Több fel­nőtt­nek, és egy álta­la tudot­tan is kis­ko­rú gyer­mek­nek is érté­ke­sí­tett dro­got, alkal­man­ként 2.000 forin­tért. A kis­ko­rú a kábí­tó­szert elfogyasztotta.

A nőnél vég­zett ház­ku­ta­tás során a rend­őrök 11 alu­fó­li­á­ba tekert, cse­kély mennyi­sé­get is meg­ha­la­dó etil-hexedront fog­lal­tak le, ami kábí­tó­szer­nek minő­sül. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne, mely­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a lefog­lalt kábí­tó­szert és az érté­ke­sí­tés­ből szár­ma­zó vagyon koboz­za el, emel­lett a közel 600.000 forint össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is fizet­tes­se meg a vádlottal.

A nő egyik vissza­té­rő fel­nőtt vásár­ló­já­nak és a 18. élet­évét be nem töl­tött kun­csaft­já­nak a cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­la­dó kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt kell felel­nie a bíró­ság előtt, az ügyész­ség a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát, míg a fia­tal­ko­rú pró­bá­ra bocsá­tá­sá­nak és párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét indítványozta.

Az ügyész­ség arra az eset­re, ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­irat­tal egye­ző­en beis­me­rik a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról a nővel szem­ben 5 év fegy­ház­bün­te­tés és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás, a fel­nőtt­ko­rú fogyasz­tó­val szem­ben 200 óra köz­ér­de­kű munka, míg a fia­tal­ko­rú ese­té­ben 1 év pró­bá­ra bocsá­tás és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dön­té­sét a díler letar­tóz­ta­tás­ban várja.