Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetésre ítélték a férfit, aki késsel fenyegetve rabolt ki egy nőt a villamoson - korábbi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel, az egyik buda­pes­ti vil­la­mo­son, kés­sel fenye­get­ve rabolt ki egy kül­föl­di nőt. A bíró­ság a táma­dót első­fo­kon 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. 

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. szep­tem­ber 3-án dél­után, a XI. kerü­let­ben köz­le­ke­dő 6-os számú vil­la­mo­son figyelt fel a jár­mű­vön utazó sér­tett­re. A vád­lott leült a nővel szem­köz­ti ülés­re, majd közel hajolt hozzá, és az ujjai össze­dör­zsö­lé­sé­vel jelez­te neki, hogy pénzt kér tőle. A magyar nyel­vet nem beszé­lő sér­tett meg­ér­tet­te, hogy mit akar a vád­lott, és a fejét rázva jelez­te, hogy nem áll szán­dé­ká­ban tel­je­sí­te­ni a kérést. A férfi ekkor meg­is­mé­tel­te a kéz­moz­du­la­tot, a sér­tett azon­ban újra meg­ta­gad­ta a pénz átadá­sát.

A vád­lott ekkor elő­vett a tás­ká­já­ból egy kést, amit a sér­tett előtt lát­vá­nyo­san for­gat­ni kez­dett, majd azzal hir­te­len a nő nyaka felé szúrt. A sér­tett véde­ke­zés­kép­pen elrán­tot­ta a fejét. A vád­lott  tovább­ra is fenye­ge­tő­en hado­ná­szott felé a kés­sel, majd a nő hasa irá­nyá­ba szúrt, miköz­ben folya­ma­to­san pénzt köve­telt tőle. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra sok­kos álla­pot­ba került, félel­mé­ben elő­vet­te és kinyi­tot­ta a pénz­tár­cá­ját, ami­ből ezután a vád­lott kivett 55.000 forint kész­pénzt és azt eltet­te.

A táma­dást ész­le­lő egyik utas a vil­la­mos­ve­ze­tő felé indult segít­sé­get kérni, a sér­tett pedig fel­állt az ülés­ről, és meg­pró­bált eltá­vo­lod­ni a táma­dó­tól. A vád­lott ekkor hátul­ról meg­lök­te a nőt, majd a követ­ke­ző meg­ál­ló­nál leszállt a vil­la­mos­ról. A rend­őrök még a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, ahol a vád­lott tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tett, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Erre tekin­tet­tel a bíró­ság nyom­ban érde­mi dön­tést hozott, a vád­lot­tat vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és őt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, mert a vád­lott és a védő eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a rab­lás lát­ha­tó. A videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő:

https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/2023/01/2023_01_05_fovfou_rablas-1.mp4