Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetésre ítélték a kelenföldi támadót, aki puszival álcázta a rablást – korábbi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 szep­tem­be­ré­ben, a Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban, isme­rő­si viszonyt szín­lel­ve rabolt ki egy fia­tal fér­fit, aki­től ezután puszi­val köszönt el. A bíró­ság a táma­dót első­fo­kon 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett. 

A kerü­le­ti ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. szep­tem­ber 16-án, a XI. kerü­let, Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban, isme­rő­si viszonyt szín­lel­ve szó­lí­tott le egy fia­tal fér­fit, majd pénzt kért tőle. A sér­tett apró­pénzt vett elő a zse­bé­ből, amit a vád­lott eltett, azon­ban fenye­ge­tés­sel még több pénzt köve­telt tőle. Ekkor a sér­tett egy 1.000 forin­tos bank­je­gyet vett ki a pénz­tár­cá­já­ból, amit átadott a vád­lott­nak azzal, hogy nincs nála több pénz, mire ő fenye­ge­tő­en közöl­te, hogy ne hazud­jon. Az agresszív, fenye­ge­tő fel­lé­pés hatá­sá­ra a sér­tett végül még továb­bi 10.000 Ft-ot adott át a táma­dó­nak. Ezután a vád­lott magá­hoz húzta a sér­tet­tet, és úgy tett, mint­ha puszit adna neki, miköz­ben meg­fe­nye­get­te, hogy ne mer­jen szól­ni a rendőröknek.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a lefoly­ta­tott tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a fér­fit vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt, mint több­szö­rös vissza­esőt, 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te annak meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A vád­lott tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az íté­let nem jog­erős, a kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/puszival-koszont-el-a-rablo-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/