Főoldal » Hírek » Puszival köszönt el a rabló - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 34 éves férfi pár hónap­pal ezelőtt, a Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban, fenye­ge­tő­en pénzt köve­telt egy fia­tal fér­fi­től, miköz­ben isme­rő­si viszonyt szín­lelt vele, a végén pedig úgy tett, mint­ha puszit adna neki. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 34 éves férfi - 2021. szep­tem­ber 16-án, a XI. kerü­let, Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban, isme­rő­si viszonyt szín­lel­ve, leszó­lí­tot­ta a sér­tet­tet és pénzt kért tőle. A sér­tett apró­pénzt vett elő a zse­bé­ből, amit a vád­lott eltett, azon­ban fenye­ge­tő han­gon és test­tar­tás­sal még több pénzt köve­telt. Ekkor a sér­tett egy 1.000 forin­tos bank­je­gyet vett ki a pénz­tár­cá­já­ból és azt átad­ta azzal, hogy nincs nála több pénz. A férfi azon­ban tovább­ra is fenye­ge­tő­en közöl­te vele, hogy ne hazud­jon. Az elkö­ve­tő agresszív, fenye­ge­tő fel­lé­pé­sé­nek hatá­sá­ra a sér­tett végül még továb­bi 10. 000 forin­tot adott át.

Ezután a férfi a sér­tet­tet magá­hoz húzta, mint­ha puszit adna neki, miköz­ben meg­fe­nye­get­te, hogy ne mer­jen szól­ni a tör­tén­tek­ről a rendőröknek.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 34 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a vád­lott fenye­ge­tő hang­nem­ben és test­tar­tás­sal pénzt köve­tel a sér­tet­től, aki elő­ször apró­pénzt, majd bank­je­gyet ad át neki.