Főoldal » Archív » Fegyveres bankrablás miatt emelt vádat az ügyészség - VIDEÓVAL

Tavaly novem­ber­ben egy való­di­nak lát­szó fegy­ver­rel rabolt ki egy fővá­ro­si bank­fi­ó­kot egy har­minc­négy éves buda­pes­ti férfi, akit azon­ban ezután, a rend­őrök előli mene­kü­lés köz­ben, elso­dort egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gépkocsi.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. novem­ber 23-án úgy dön­tött, hogy aznap kira­bol egy lakó­he­lyé­hez köze­li bankfiókot.

Elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a dél­előt­ti órák­ban magá­hoz vett egy for­gó­tá­ras, gumi­lö­ve­dék kilö­vé­sé­re alkal­mas, azon­ban kiné­zet­re való­di­nak lát­szó fegy­vert, a fejét és arcát kapuc­nis puló­ver­rel, base­ball sap­ká­val és nap­szem­üveg­gel takar­ta el, majd bement az álta­la kisze­melt X. kerü­le­ti bankfiókba.

A vád­lott a bank­ban elő­vet­te a nála lévő fegy­vert, és azt las­san, egye­sé­vel, fej­ma­gas­ság­ban ráfog­ta a vele egy helyi­ség­ben lévő két alkal­ma­zott­ra és öt ügy­fél­re. Ezután az egyik alkal­ma­zot­tat arra kény­sze­rí­tet­te, hogy vezes­se őt a pénz­tár­hoz, majd ott a fegy­vert a pénz­tá­ros­ra is ráfog­ta, és a pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, miköz­ben figyel­mez­tet­te, hogy ne nyom­ja meg a pánikgombot.

A pénz­tá­ros a fenye­ge­tés hatá­sá­ra kinyi­tot­ta a kész­pénzt tar­tal­ma­zó biz­ton­sá­gi fió­kot, ami­ből a vád­lott kivet­te a pénz nagy részét, mint­egy két és fél mil­lió forin­tot, majd azzal távo­zott a bankból.

Idő­köz­ben az alkal­ma­zot­tak jel­zé­sé­re a fiók­ve­ze­tő műkö­dés­be hozta a pánik­gom­bot, és a rend­őrök rövid időn belül a hely­szín­re értek. A bank­fi­ó­kot éppen elha­gyó vád­lott a rend­őrö­ket ész­lel­ve futás­nak eredt, miköz­ben egy zeb­rá­nál az úttest­re lépve elso­dor­ta őt egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gépkocsi.

A rend­őrök a fér­fit elfog­ták, a rabolt pénzt pedig tőle lefoglalták.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A férfi elfo­gá­sá­ról köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bankot-rabolt-elutotte-az-auto