Főoldal » Archív » Fegyveresen rabolt ki egy budapesti trafikot – 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték - VIDEÓVAL

Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség tavaly júni­us­ban fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy való­di­nak lát­szó fegy­ver­rel rabolt ki egy II. kerü­le­ti dohányboltot.

A kerü­le­ti ügyész­ség 2017 júni­u­sá­ban benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint a vád­lott 2017. már­ci­us 08-án az esti órák­ban bement a II. kerü­let, Török­vész úti dohány­bolt­ba, ahol vásár­lást szín­lel­ve kivett a hűtő­ből egy üveg vod­kát, két doboz sört, majd két doboz ciga­ret­tát kért az eladótól.

A férfi ezután úgy tett, mint aki fizet­ni sze­ret­ne, és meg­vár­ta, hogy az eladó emi­att kinyis­sa a kasszát. Miu­tán ez meg­tör­tént, elő­vett egy való­di pisz­toly­nak lát­szó gáz-riasztófegyvert, amit az eladó mell­ka­sa, illet­ve feje felé sze­ge­zett, majd fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy a kasszá­ban lévő pénzt adja át.

Az eladó a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a kasszá­ban lévő kész­pénzt egy nej­lon­zacs­kó­ba rakta, amit a vád­lott elvett, ezután a pult­ra kira­kott alko­holt és ciga­ret­tát is magá­hoz vette, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről, a rend­őrök azon­ban már más­nap elfogták.

A vád­eme­lés az ügy­ben ered­mé­nyes volt, az ügy­ben jog­erős íté­let szü­le­tett; a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az ügy vád­lott­ját a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A ter­helt elő­ál­lí­tá­sá­ról készült koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elérhetősége:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-fegyveres-dohanyboltrablot