Főoldal » Hírek » Fegyverrel akarta kivenni a szabadságát egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 45 éves férfi ide­ges lett, mert nem kapta meg egy­ből a kért sza­bad­sá­gát, más­nap lőfegy­ver­rel ment dol­goz­ni, és a főnö­két fenyegette

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 45 éves férfi négy éve dol­go­zott győri mun­ka­he­lyén, ahol több­ször volt már prob­lé­má­ja a sza­bad­ság kiadásával.

2022 már­ci­u­sá­ban is jelez­te a főnö­ké­nek, hogy ápri­lis­ban egy hét sza­bad­ság­ra sze­ret­ne menni. Köz­vet­len mun­ka­he­lyi veze­tő­je azt vála­szol­ta, hogy később vissza­tér­nek a kér­dés­re, mert más is kért sza­bad­sá­got, meg kell szer­vez­ni a munkát.

Az elkö­ve­tő más­nap késve jelent meg a mun­ka­he­lyén, és az iro­dá­ban lévő mun­ka­tár­sa előtt elő­vet­te a ruhá­za­tá­ban magá­val vitt, enge­dély nél­kül tar­tott for­gó­tá­ras pisz­tolyt, és azt mond­ta, azzal fogja lelő­ni a főnö­két. Végül a kol­lé­gá­ja rábe­szé­lé­sé­re átad­ta a pisz­tolyt és távo­zott az irodából.

Az eljá­rás során lefog­lalt pisz­toly­ról az igaz­ság­ügyi fegy­ver­sze­kér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy műkö­dő­ké­pes lőfegy­ver­nek tekin­ten­dő, tar­tá­sá­hoz enge­dély szükséges.

A fér­fi­nak még aznap meg­szűnt a munkaviszonya.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely cse­lek­mé­nyért nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.