Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Fejen talpalta ismerősét a söntés előtt egy ittas férfi- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 37 éves, koráb­ban már bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben, aki egy kocs­mai szó­vál­tást köve­tő­en kis híján meg­öl­te isme­rő­sét Lőrinciben.

     Az ittas férfi 2019. augusz­tus 24-én este a falu egyik ital­bolt­já­ban támasz­tot­ta a pul­tot, miköz­ben tőle néhány méter­re egy bár­szé­ken ült a sér­tett. Utób­bi bará­ti­lag oda­kö­szönt a vád­lott­nak, mire az indu­la­to­san vissza­szólt, azt kér­dez­ve isme­rő­sé­től, hogy „kötöz­ködsz?!” Rög­tön ez után oda­lé­pett a mit sem sejtő ember­hez, meg­ra­gad­ta a póló­ját és kirán­gat­ta őt az épü­let elé, az utcá­ra. Itt hanyatt lökte, majd ami­kor a sér­tett meg­pró­bált fel­ül­ni, nagy erő­vel a fejé­be talpalt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben halán­ték­csont törést szen­ve­dett, ami­hez kiter­jedt kemény­bu­rok alat­ti és állo­má­nyi vér­zés­sel járó agy­sé­rü­lés is tár­sult. Emi­att a férfi élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, az ide­je­ko­rán alkal­ma­zott szak­sze­rű és kor­sze­rű kór­há­zi ellá­tás nél­kül a halá­la az őt ért bán­tal­ma­zás­sal össze­füg­gés­ben bizo­nyo­san bekö­vet­ke­zett volna.

A nyo­mo­zás során a vád­lot­tat meg­vizs­gá­ló orvos­szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint az elkö­ve­tő sze­mé­lyi­ség­za­var­ban szen­ved ugyan, de ennek mér­té­ke nem éri el a kóros elme­ál­la­pot szint­jét, így a cse­lek­mény miatt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tartozik.

A nyo­mo­zó ható­ság az elsőd­le­ges ada­tok alap­ján még élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta az agresszív elkö­ve­tőt, azon­ban az ügyész­ség azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a cse­lek­mény – az oko­zott sérü­lés irá­nyult­sá­gá­ra és jel­le­gé­re figye­lem­mel – ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sül, mely­nek bün­te­té­si téte­le már alap­eset­ben is 5 évtől 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a tet­tét egyéb­ként beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá köte­lez­ze a nyo­mo­zás során fel­me­rült csak­nem negyed­mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.