Főoldal » Hírek » Fejsze is lendült a konyári családi vitában – rendőrségi fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki vita köz­ben édes­any­ja élet­tár­sá­ra támadt.

A fia­tal férfi 2020. augusz­tus 20-án az esti órák­ban ittas álla­pot­ban meg­je­lent az édes­any­ja és annak élet­tár­sa konyá­ri házá­nál. A vád­lott a kony­há­ban beszél­ge­tett a házi­gaz­dák­kal, majd szó­vál­tás­ba keve­re­dett édes­any­ja élet­tár­sá­val, a sértettel.

A vád­lott a vesze­ke­dés miatt fel­dúlt álla­pot­ba került, kiment a ház folyo­só­já­ra, ahol fel­vet­te a fal­hoz támasz­tott, közel egy méter hosszú nyelű baltát.

A sér­tett a vád­lott után ment és a két férfi között dula­ko­dás ala­kult ki. Ennek során a vád­lott a bal­tá­val meg­ütöt­te a sér­tett fejé­nek hátsó részét. A sér­tett egy ablak­pár­kány­ról fel­vett csa­var­hú­zó­val védte magát, azzal a vád­lot­tat két­szer is megszúrta.

A tör­tén­te­ket érzé­kel­te az egyik rokon, aki kicsa­var­ta a vád­lott kezé­ből a fej­szét, majd fel­szó­lí­tot­ta, hogy távozzon.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa foly­tán a sér­tett a nya­kán nyolc napon belül gyó­gyu­ló, vágott sérü­lést szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a sérült test­tá­jék­ra és az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat elzá­rás bün­te­tés­re ítél­je. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri tet­tét és lemond a tárgyalásról.

A nyo­mo­zást végző Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről készí­tett fény­kép­fel­vé­tel itt tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fejszevel-esett-a-haragosanak-konyaron