Főoldal » Archív » Fejszenyéllel vetettek véget a nyár esti pálinkázásnak

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Heves Megyei Főügyész­ség az ellen a fia­tal gyön­gyö­si pár ellen, akik a házuk udva­rán tör­tént ita­lo­zás során kiala­kult szó­vál­tást köve­tő­en egy fej­sze­nyél­lel ütöt­ték fejen alkal­mi isme­rő­sü­ket, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az eset­re még idén nyá­ron, Gyön­gyös bel­vá­ro­sá­ban került sor, ahol a sér­tett és barát­ja az éjsza­kai órák­ban sze­szes­italt fogyasz­tot­tak. Éjfél körü­li idő­ben be akar­tak térni egy szó­ra­ko­zó­hely­re, ekkor azon­ban a szom­szé­dos ingat­lan­ban lakó, a bejá­ra­ti kapu­ban álló I. rendű vád­lott – a pár fér­fi­tag­ja – a házá­ba invi­tál­ta őket azzal, hogy van eladó házi pálin­ká­ja. Az aján­la­tot köve­tő­en hár­mas­ban a ház udva­rá­ra men­tek, ahol az I. rendű vád­lott által kínált pálin­ká­ból vala­mennyi­en fogyasz­tot­tak, miköz­ben a II. rendű vád­lott - a pár női tagja - is csat­la­ko­zott hoz­zá­juk. Ami­kor a beszél­ge­tés köz­ben kide­rült, hogy az I. rendű vád­lott és a sér­tett koráb­ban már talál­ko­zott és konf­lik­tus­ba is keve­re­dett egy­más­sal, ismét szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük. Ennek során, fenye­ge­tés­kép­pen, köl­csö­nö­sen ütő­moz­du­la­to­kat tet­tek egy­más irá­nyá­ba, tény­le­ges ütés­vál­tás­ra azon­ban nem került sor. Tart­va attól, hogy a vita való­ban tett­le­ges­sé­gig fajul, a sér­tett és barát­ja az udvar­ról a kapu felé indul­tak. Ekkor az I. rendű vád­lott fel­szó­lí­tá­sá­ra a II. rendű vád­lott a fészer­ből kiho­zott egy 99 cm hosszú fej­sze­nye­let, átad­ta az I. rendű vád­lott­nak, aki azzal hátul­ról, egy alka­lom­mal, leg­alább köze­pes erő­vel fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben kopo­nya­csont­tö­rés­sel és agy­sé­rü­lés­sel is járó élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Heves Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. rendű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg a sza­bad­lá­bon lévő – az elkö­ve­tés­ben bűn­se­géd­ként részt vevő - II. rendű vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat köte­lez­ze a több mint 340 ezer Ft bűn­ügyi költ­ség viselésére.