Főoldal » Archív » Fejszével dobta be egy kisteherautó ablakát

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat egy Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki egy hasí­tó­fej­szé­vel dobta be egy hala­dó gép­jár­mű abla­kát, amely emi­att bal­ese­tet szenvedett. 

A vád­lott 2017 júni­u­sá­ban Bátony­te­re­nyén vitá­ba keve­re­dett lányá­val, aki sze­mé­lyes dol­ga­i­ért ment haza barát­já­val, mert el akart köl­töz­ni.  A nő nem nézte jó szem­mel lánya és annak új barát­ja kap­cso­la­tát, emi­att vesze­ked­tek. Miu­tán a fia­tal nő össze­cso­ma­golt, beszállt a barát­ja kis­te­her­au­tó­já­ba és elin­dul­tak, a vád­lott ekkor dühé­ben fel­ka­pott egy fej­szét és azért, hogy az autót meg­ál­lít­sa az utat sze­gé­lye­ző sza­lag­kor­lát­hoz ment, ahon­nan az alat­ta elha­la­dó, éppen kanya­ro­dó gép­ko­csi irá­nyá­ba hají­tot­ta azt. A fej­szé­vel a hala­dó jármű bal olda­li, veze­tő mögöt­ti abla­kát talál­ta el, mely miatt az üveg betört, az üveg­szi­lán­kok pedig az utas­tér­be hul­lot­tak. A berob­ba­nó üveg­től a gép­jár­mű­ve­ze­tő meg­ijedt, ural­mát elve­szí­tet­te jár­mű­ve felett és a víz­el­ve­ze­tő árkot hatá­ro­ló cső­kor­lát­nak ütkö­zött. A bal­eset követ­kez­té­ben nem sérült meg senki, de a kis­te­her­au­tó­ban anya­gi kár keletkezett.

A vád­lott indu­la­ti cse­lek­mé­nyé­vel veszé­lyez­tet­te a gép­jár­mű­ben helyet fog­la­ló három sze­mély éle­tét, testi épségét.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, 44 éves nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.