Főoldal » Hírek » Fejszével tett pontot a vita végre, majdnem halál lett vége - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki fej­szé­vel támadt a vita­part­ne­ré­re, mert eltü­zel­te az álta­la koráb­ban fel­ha­so­ga­tott fát. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 nya­rán meg­je­lent annál ház­nál, ahol a párja, illet­ve a sér­tett és élet­tár­sa lak­tak. Az elkö­ve­tő­nek a barát­nő­je jelez­te, hogy a sér­tett egy kisebb mennyi­sé­get eltü­zelt a vád­lott által koráb­ban fel­ha­so­ga­tott tűzi­fá­ból. A fel­in­dult álla­pot­ban lévő férfi meg­je­le­né­se­kor a sér­tett éppen fát vágott az udva­ron azért, hogy az elhasz­nált tüze­lőt pótol­ja, de ami­kor meg­lát­ta a vád­lot­tat, letet­te a kezé­ben tar­tott fejszét.

A két férfi között ekkor vita ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott a 2,3 kg súlyú fej­szét magá­hoz vette, és annak foká­val nagy erő­vel halán­té­kon ütöt­te a sér­tet­tet. A sér­tett az ütés­től a föld­re rogyott, ennek elle­né­re a vád­lott még leg­alább két alka­lom­mal a nya­ká­nál, illet­ve a mell­ka­sá­nál meg­ütöt­te, majd a hely­szín­ről távoz­va a fej­szét a csa­lá­di ház tete­jé­re dobta.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, össze­tett csont­tö­rés­sel járó koponya-agysérülése kelet­ke­zett, mely­nek súlyos­sá­ga és jel­le­ge alap­ján a sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt, és a halá­la bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis esé­lye is fennállt.

A vád­lot­tat a kapos­vá­ri rend­őrök még az eset nap­ján őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a letar­tóz­ta­tá­sát is elrendelték.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szemlén.