Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Fel akarta gyújtani haragosait - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki Szé­kes­fe­hér­vá­ron egy bevá­sár­ló­köz­pont előtt ben­zint öntött hara­go­sa­i­ra, majd egyi­kü­ket meg­pró­bál­ta fel­gyúj­ta­ni.

 A vád­irat sze­rint 2019. szep­tem­ber 22-én reg­gel a vád­lott több tár­sá­val együtt azért ment egy szé­kes­fe­hér­vá­ri bevá­sár­ló­köz­pont elé, hogy egy koráb­bi nézet­el­té­rést tisz­táz­za­nak egy másik csa­lád­dal.

A két nagy lét­szá­mú tár­sa­ság között dula­ko­dás ala­kult ki, minek során a ter­helt a magá­val vitt motor­ben­zint a hara­gos csa­lád két női tag­já­ra locsol­ta.

Miu­tán a sér­tet­tek egyi­ke eltá­vo­lo­dott a cso­port­tól, az elkö­ve­tő a nála lévő öngyúj­tó­val meg akar­ta gyúj­ta­ni a másik sér­tet­tet, aki­nek azon­ban sike­rült kiver­nie a nő kezé­ből az öngyúj­tót.

A sér­tett­re locsolt ben­zin meg­gyúj­tá­sa ese­tén halá­los égési sérü­lé­se­ket és lénye­ges testi gyöt­rel­met okoz­ha­tott volna.

A vád­lott cse­lek­mé­nye egyik eset­ben kísér­le­ti, míg a másik sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban elő­ké­szü­le­ti szak­ban maradt.

Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.