Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Feladták magukat a kerékpár tolvajok – vádemelés fotókkal - a a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik a házas­pár által hasz­nált kerék­pá­ro­kat tulaj­do­ní­tot­tak el, míg ők mun­ká­ba voltak.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a házas­pár 2021. ápri­lis 23-án, 20 óra 50 perc­kor Esztergom-kertvárosban egy vil­lany­osz­lop­hoz zárta le a 42.000 forint érté­kű férfi és 45.000 forint érté­kű női vázas kerék­pá­ro­kat, majd autó­busszal mun­ká­ba mentek.

A vád­lot­tak mun­ka­vég­zés során ész­re­vet­ték a kerék­pá­ro­kat, és elha­tá­roz­ták, hogy azo­kat ellop­ják. Ennek meg­fe­le­lő­en 2021. ápri­lis 24-én haj­nal­ban vissza­men­tek a hely­szín­re, a laka­tot az egyik férfi levág­ta, majd a kerék­pá­ro­kat a gép­ko­csi­ba tette. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a kerék­pá­ro­kat az egyi­kük lakó­he­lyé­re vitték.

A vád­lot­tak – miu­tán az azna­pi mun­ka­vég­zést befe­jez­ték –, 2021. ápri­lis 25-én 0 óra 5 perc­kor meg­je­len­tek az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­ben, magu­kat fel­ad­ták, és a kerék­pá­ro­kat a rend­őr­ség­nek átad­ták, ezál­tal a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben az egyik fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a másik fér­fi­val szem­ben pedig pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést alkalmazzon.