Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Felborította az előtte haladót majd továbbhajtott - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tő az M1-es autó­pá­lyán ütkö­zött neki az előt­te hala­dó­nak, úgy, hogy fel is borí­tot­ta a sér­tett jár­mű­vét, majd ezt köve­tő­en meg­ál­lás nél­kül továbbhajtott.

A vád sze­rint a 49 éves nő 2022 már­ci­u­sá­ban az M1-es autó­pá­lyán haladt Auszt­ri­á­ból Győr irá­nyá­ba. Moson­ma­gyar­óvár tér­sé­gé­ben járt, mikor utol­ér­te az előt­te sza­bá­lyo­san hala­dó, 71 éves sér­tett hölgy által veze­tett jár­mű­vet. A vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt nem mérte fel jól az előt­te hala­dó sebes­sé­gét, a jármű hátul­já­nak ütkö­zött, kilök­te az árok­ba, ahon­nan a sér­tett autó­ja vissza­per­dült az úttest­re, és olda­lá­ra borul­va állt meg.

A vád­lott a tör­tén­te­ket köve­tő­en nem állt meg a hely­szí­nen, nem győ­ző­dött meg az álta­la oko­zott bal­eset követ­kez­mé­nye­i­ről, hanem foly­tat­ta útját.

A bal­eset­ben a sér­tett könnyű, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa minő­sí­tett esete miatt emelt vádat, mely cse­lek­mé­nyért három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Emel­lett az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tat a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től is.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

Az aláb­bi fel­vé­te­len a bal­eset pil­la­na­tai láthatók:

https://fb.watch/fmF6iD6dQ4/