Főoldal » Archív » Felborult körhinta miatti vádemelés

Öt gyer­mek sérült meg abban a bal­eset­ben, ame­lyet tavaly ősszel egy fel­bo­rult kör­hin­ta oko­zott egy Győr-Moson-Sopron megyei településen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint tavaly ősszel gyer­mek fut­ball­tor­nát tar­tot­tak egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen, ahol egy ingye­ne­sen igény­be vehe­tő lánc­kör­hin­ta is üze­melt. A beren­de­zés érvé­nyes­sé­gi ideje egy évti­zed­del koráb­ban lejárt, az azt működ­te­tő elkö­ve­tő vál­lal­ko­zói tevé­keny­sé­ge évek­kel koráb­ban meg­szűnt. A ter­helt fel­ké­rés nél­kül működ­tet­te aznap a kör­hin­tát, ittas állapotban.

A húsz sze­mé­lyes kör­hin­ta a nem egyen­le­tes súly­el­osz­tás követ­kez­té­ben fel­bo­rult tíz gyer­mek­kel, akik közül öten könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ügyész­ség a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét elis­me­rő vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­ses eljá­rás­ban – bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indítványt.