Főoldal » Archív » Félelmében még a szüleit is meglopta a megzsarolt gyermek Gyöngyösön

Tanu­ló­tár­sai kény­sze­rí­tet­tek egy gyön­gyö­si álta­lá­nos isko­lá­ban arra egy tizen­éves fiút, hogy rend­sze­re­sen pénzt vigyen nekik, amit azután maguk­ra köl­töt­tek. Az ügy­ben az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az élet­ko­rá­ra tekin­tet­tel bün­tet­he­tő fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben vádat emelt, míg gyer­mek­ko­rú társa ese­té­ben a szük­sé­ges gyám­ha­tó­sá­gi intéz­ke­dé­sek meg­té­te­le iránt intézkedett.

A 16 éves vád­lott és a nála fia­ta­labb barát­ja, 2016 feb­ru­ár­já­nak utol­só nap­ján, a dél­előt­ti taní­tás egyik szü­net­ben, az isko­la lép­cső­jén meg­ál­lí­tot­ta a gyer­mek­ko­rú sér­tet­tet, akit a köze­li mos­dó­ba vit­tek, és ott - miköz­ben lök­dös­ték és rug­dos­ták - közöl­ték vele, hogy más­nap­ra hoz­zon nekik ötezer forin­tot, külön­ben meg fog­ják verni. Ennek hatá­sá­ra a fiú több rész­let­ben átad­ta nekik a spó­rolt pén­zét, ami azon­ban napok múl­tán elfo­gyott, így a továb­bi köve­te­lé­sek­nek már nem tudott ele­get tenni. Mivel a fenye­ge­té­sek nem szűn­tek meg a két másik diák részé­ről, a sér­tett - félel­mé­ben - ott­hon a szü­lei pén­zét vette el azért, hogy azt adja oda a zsa­ro­ló­i­nak. Erre jel­lem­ző­en a fiú­mos­dó­ban került sor, de az is elő­for­dult, hogy a két elkö­ve­tő az egyik szü­net­ben a föld­szin­ti ital­au­to­ma­tá­nál bán­tal­maz­ta a tel­je­sí­tést meg­ta­ga­dó sér­tet­tet, aki­nek a fejét neki­szo­rí­tot­ták a gép­nek, miköz­ben a kézét hát­ra­csa­var­ták, és azzal fenye­get­ték, hogy ha nem viszi a pénzt, akkor „meg­hal”. Ennek a nyil­vá­no­san elkö­ve­tett cse­lek­mény­nek egy tanár köz­be­lé­pé­se vetett véget.

Néhány nap múlva a fiú a szü­le­i­nek is beszá­molt a meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, mialatt sírva beval­lot­ta nekik, hogy a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra több ezer forint­tal meg­lop­ta őket. A szü­lők ezután for­dul­tak a rendőrséghez.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a 14. élet­évét betöl­tött fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt foly­ta­tó­la­go­san meg­va­ló­sí­tott, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­je, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint 35.000 Ft ere­jé­ig alkal­maz­zon vele szem­ben vagyon­el­kob­zást is, tekin­tet­tel a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se foly­tán bekö­vet­ke­zett jog­ta­lan vagyongyarapodására.

E g e r, 2016. szep­tem­ber 28. napján

Dr. Sza­ló­ki Zoltán

főügyész

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye