Főoldal » Hírek » Felesége új élettársának életére tört - rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki fele­sé­ge új élet­tár­sá­nak kezét és fejét verte szét egy puska tusával. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő bör­tön­bün­te­té­se alatt fele­sé­ge új pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett. Ami­kor a férfi sza­ba­dult, a nő ezt sze­mé­lye­sen is közöl­te vele, és ekkor már új élet­tár­sá­val élt Pécelen.

A férfi nem tudta elfo­gad­ni a kiala­kult hely­ze­tet. 2019 júli­u­sá­nak egyik dél­után­ján meg­je­lent a pár lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló lakó­ko­csi­nál, majd belép­ve azon­nal fel­vett egy recés élű kenyér­vá­gó­kést. A kés­sel fele­sé­ge comb­ján két felü­le­tes vágást ejtett, erre az asszony kime­ne­kült a lakó­ko­csi­ból. Ezután az elkö­ve­tő az új élet­társ­sal dula­ko­dott, majd meg­ra­gad­ta a sér­tett lég­pus­ká­ját. A táma­dó a fegy­vert ütleg­ként hasz­nál­va, annak tusá­val több­ször is nagy erő­vel lesúj­tott a sér­tett fejé­re és véde­ke­zés­ként fel­emelt kezé­re. Végül a meg­tá­ma­dott fér­fi­nak sike­rült kijut­nia a lakó­ko­csi­ból, az elkö­ve­tő pedig elmenekült.

A táma­dás követ­kez­té­ben a nő könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a sér­tett férfi jobb sing­csont­ja eltört és hom­lo­ka is betört. A sér­tett férfi súlyo­sabb, akár halá­los kime­ne­te­lű sérü­lé­se­i­nek elma­ra­dá­sa rész­ben a véde­ke­zé­sé­nek, rész­ben pedig a vélet­len sze­ren­csé­nek köszönhető. 

A Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tés esz­kö­ze­i­ről készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-elet-elleni-duhkezeles#3