Főoldal » Archív » Felesége után az élettársát is megfenyegette azért, hogy mellette tanúskodjon

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki letar­tóz­ta­tá­sa alatt élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­sek­kel kény­sze­rí­tet­te élet­tár­sát arra, hogy rá nézve ked­ve­ző tanú­val­lo­mást tegyen.

Az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már koráb­ban is elítélt vád­lott 2018 janu­ár­já­ban azért került letar­tóz­ta­tás­ba, mert kará­csony­kor olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a tőle külön élő fele­sé­gét, hogy az asszony­nak élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei keletkeztek.

Miu­tán a vád­lott beke­rült a bör­tön­be, hoz­zá­ju­tott egy mobil­te­le­fon­hoz, mely­ről 2018 janu­ár­ban 18 alka­lom­mal hívta fel az akko­ri vele együtt élő élet­tár­sát azért, hogy ha az ügy­ben kihall­gat­ják tanú­ként, állít­sa való­ta­nul azt, hogy fele­sé­ge élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­it nem a vád­lott, hanem más­va­la­ki okozta.

Az élet­társ azon­ban ellen­ke­zett, mire a vád­lott verés­sel és gyer­me­kei meg­ölé­sé­vel fenye­get­te meg őt. Az asszony végül félel­mé­ben ele­get tett a férfi kéré­sé­nek, és hamis tanú­val­lo­mást tett a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon. Később azon­ban fel­tár­ta tanú­val­lo­má­sa valót­lan­sá­gát, és beszá­molt arról is, hogy a vád­lott fenye­ge­té­sei miatt nem mert iga­zat mondani.

A jelen­leg más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő és vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott ellen a Somogy Megyei Főügyész­ség már koráb­ban vádat emelt a fele­sé­ge bán­tal­ma­zá­sa, illet­ve ami­att, hogy a fele­sé­gét is fenye­ge­tés­sel akart ráven­ni arra, hogy az elle­ne tett fel­je­len­té­sét visszavonja.