Főoldal » Archív » Felfegyverkezve támadtak a buszvezetőre egy Heves megyei településen

A meg­rom­lott barát­ság veze­tett oda, hogy két férfi dur­ván bán­tal­maz­ta a menet­rend sze­rin­ti autó­busz veze­tő­jét egy Heves megye észa­ki részén fekvő köz­ség­ben. Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az elkö­ve­tők­kel szemben.

A vád­lot­tak - apa és fia - hosszabb ideje harag­ban vol­tak a velük egy falu­ban élő sér­tet­tel, aki­hez az apát koráb­ban bará­ti szá­lak fűz­ték. A jó viszony azon­ban meg­rom­lott, és a konf­lik­tu­sok rend­sze­res­sé vál­tak a felek között. Így tör­tént ez két nap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt is, ami­kor a vád­lot­tak az utcán vesz­tek össze a buszsofőrrel.

Az akkor tör­tén­te­ket kíván­ták szá­mon kérni a ter­hel­tek 2018. május 22-én késő dél­után, ami­kor a sér­tett az álta­la veze­tett, menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő távol­sá­gi autó­busszal meg­ér­ke­zett a tele­pü­lés­re, mely a járat vég­ál­lo­má­sa volt. A sér­tett - még mun­ka­ide­jé­ben - a falu végén éppen meg­for­dul­ni készült a jár­mű­vel, ami­kor a két vád­lott egy sze­mély­gép­ko­csi­val elé vágva meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te őt.  Apa és fia  kiszáll­tak az autó­ból, és intet­tek a sér­tett­nek, hogy nyis­sa ki az ajtót. Mikor ez meg­tör­tént, mind­két ter­helt fel­ug­rott a busz­ra, és az első ajtó­nál lévő fel­lé­pő­ről ütle­gel­ni kezd­ték a kor­mány mel­lett álló sofőrt, aki a motor­tér ajta­já­nak kitá­masz­tá­sá­ra szol­gá­ló bot­tal pró­bált véde­kez­ni velük szem­ben. A fiú­nál egy lapát­nyél volt, mellyel a sér­tett lábát ütöt­te, mialatt az apja több ököl­csa­pást mért a férfi arcá­ba. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­so­kat és zúzó­dá­so­kat szenvedett.

Végül a jára­ton tar­tóz­ko­dó egyet­len utas érte­sí­tet­te tele­fo­non a rend­őr­sé­get, akik­nek meg­ér­ke­zé­sét az elkö­ve­tők már nem vár­ták meg, hanem siet­ve elhagy­ták a helyszínt.

A menet­rend sze­rin­ti autó­busz veze­tő­je e mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sa során köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség erre figye­lem­mel fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint - ezzel hal­ma­zat­ban - könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a táma­dó­kat, akik cse­lek­mé­nyü­ket társ­tet­tes­ként való­sí­tot­ták meg.

Az ügyész­ség a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok sze­rint akár 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mé­nyek mind­két elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.