Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtön várhat az iskolaőrt bántalmazó anyára - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon azzal a 32 éves nővel szem­ben, aki egy Nóg­rád megyei álta­lá­nos isko­la isko­la­őrét bán­tal­maz­ta.

A 32 éves nő 2021 novem­be­ré­ben gyer­me­ké­vel sze­re­tett volna beszél­ni annak isko­lá­já­ban, ahova – az akko­ri szi­go­rú jár­vány­ügyi elő­írá­sok meg­sze­gé­sé­vel – bement. Az ott szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő isko­la­őr meg­kér­te, hogy távoz­zon, és bár a nő ennek ele­get tett, ám távo­zó­ban meg­fe­nye­get­te az őrt azzal, hogy meg fogja verni.

Az isko­la­őr a fenye­ge­tés miatt kihív­ta a rend­őr­sé­get, akik a tör­tén­tek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben vissza­hív­ták a nőt. Miu­tán meg­ér­ke­zett, az autó­já­ból kiszáll­va szó nél­kül az isko­la­őr­höz lépett és állon ütöt­te, majd meg­lök­te őt; a továb­bi tett­le­ges­sé­get a rend­őrök aka­dá­lyoz­ták meg.

A nő ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­te­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.