Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a húsklopfolóval rongáló férfi – korábbi videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 24 éves férfi tavaly ápri­lis­ban Újbu­dán, a Kelen­föl­di pálya­ud­var­nál és az Etele téren egy hús­klop­fo­ló bárd­dal törte be több csomag-, illet­ve jegy­ki­adó auto­ma­ta kijel­ző­jét, vala­mint egy hir­de­tő­táb­la üve­gét. A férfi a ron­gá­lás­sal össze­sen több mint 2 mil­lió forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 24 éves férfi 2021. ápri­lis 5-én, haj­nal­ban a Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban itta­san, egy hús­klop­fo­ló bárd­dal betör­te több jegy­ki­adó auto­ma­ta kijel­ző­jét, vala­mint egy cso­ma­g­au­to­ma­ta kijel­ző­jét és érin­tő kép­er­nyő­jét. A ter­helt egy hir­de­tő­táb­la üve­gét, vala­mint az Etele téren egy cso­mag­ki­a­dó auto­ma­ta érin­tő kép­er­nyő­jét is betör­te. Az agresszív maga­tar­tást a busz­vég­ál­lo­más biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta ész­lel­te, majd ami­kor követ­ték a dühön­gő fér­fit, ő elmenekült.

A ter­helt a ron­gá­lás­sal 5 tár­sa­ság­nak, össze­sen több mint 2 mil­lió forint kárt okozott.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság osz­tot­ta a kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ját, misze­rint az ügy egy­sze­rű meg­íté­lé­sű, vala­mint a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­nak egyéb tör­vé­nyi fel­té­te­lei is fenn­áll­nak, ezért az ügyet tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bírál­ta el.

A bíró­ság a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a 24 éves férfi a több rend­be­li ron­gá­lás bűn­tet­tét, illet­ve vét­sé­gét meg­va­ló­sí­tot­ta, ezért vele szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság emel­lett a ter­hel­tet kár­té­rí­tés címén össze­sen több mint 2 mil­lió forint meg­fi­ze­té­sé­re kötelezte.

A bün­te­tő­vég­zés ellen fel­leb­be­zés­nek nincs helye, azon­ban az érde­kel­tek tár­gya­lás tar­tá­sát kérhetik.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye és a videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: https://ugyeszseg.hu/husklopfoloval-rongalt-vademeles-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye-videoval/

A fel­vé­te­len a ter­helt moz­gá­sa, agresszív visel­ke­dé­se látható.