Főoldal » Hírek » Felgyújtotta alvó lakótársait egy férfi Angyalföldön – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 máju­sá­ban, egy XIII. kerü­le­ti romos épü­let­ben, a mel­let­te alvó nőre és fér­fi­ra – a nő miatt kiala­kult viszá­lyuk miatt - rárú­gott egy fém­do­bozt, ami­ben ben­zin égett. A sér­tett férfi olyan súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te, a nőt azon­ban még idő­ben kimenekítették.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és az ügy férfi sér­tett­je hosszú évek óta ismer­ték egy­mást, bará­ti kap­cso­la­tuk azon­ban 2019 őszén meg­rom­lott, mert mind­ket­ten ugyan­an­nak a nőnek udva­rol­tak. A nő végül a sér­tet­tel léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot, amit a vád­lott nem tudott elfo­gad­ni. Szin­te soha nem hagy­ta ket­tes­ben a párt, min­den ide­jét a tár­sa­sá­guk­ban töl­töt­te. A sér­tett tisz­tá­ban volt a vád­lott szán­dé­ká­val, és ebből adó­dó­an a két férfi között rend­sze­res­sé vál­tak a viták, veszekedések.

A vád­be­li idő­szak­ban a vád­lott és a sér­tet­tek egy XIII. kerü­le­ti elha­gya­tott épü­let­be köl­töz­tek, és egy ideig mind­hár­man ugyan­ab­ban a helyi­ség­ben lak­tak. A vád­lott azon­ban ezután is folya­ma­to­san pró­bált köze­led­ni a nőhöz, ami a két férfi között továb­bi konf­lik­tust oko­zott, ezért végül - az elkö­ve­tés előt­ti napok­ban - a vád­lott szá­má­ra az épü­le­ten belül, egy külön helyi­ség­ben ala­kí­tot­tak ki hálóhelyet.

Ilyen előz­mé­nye­ket köve­tő­en, 2020. május 13-án a vád­lott és a sér­tet­tek az esti órá­kat a sér­tet­tek lakó­he­lyi­sé­gé­ben töl­töt­ték. Ennek során mele­ge­dé­si cél­lal, egy fém­edény­be ben­zint öntöt­tek és azzal tüzet gyúj­tot­tak, majd mind­hár­man lefe­küd­tek aludni.

A vád­lott nem sok­kal később fel­éb­redt, fel­kelt, majd a még égő ben­zint tar­tal­ma­zó fém­edényt szán­dé­ko­san rárúg­ta a mat­ra­con fekvő férfi tes­té­re, illet­ve a mat­rac­ra, ame­lyen a nő is aludt. A szét­fröccse­nő, égő ben­zin­csep­pek­től a sér­tett teste, vala­mint a mat­rac is több helyen azon­nal láng­ra kapott, és pil­la­na­to­kon belül tűz ala­kult ki.

A vád­lott a cse­lek­ményt köve­tő­en elme­ne­kült a hely­szín­ről. A tüzet egy arra köz­le­ke­dő gép­ko­csi veze­tő­je ész­lel­te, ő hívott segít­sé­get. A hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók a tüzet elol­tot­ták, a sér­tet­te­ket pedig a men­tők kór­ház­ba szállították.

A sér­tett férfi súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely­nek követ­kez­té­ben a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te. Amíg esz­mé­le­té­nél volt, az átla­gost lénye­ge­sen meg­ha­la­dó, rend­kí­vü­li fáj­dal­ma­kat élt át.

A férfi élet­tár­sa könnyebb égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a gyor­san tova­ter­je­dő tűzre figye­lem­mel az ő halá­la is bekö­vet­ke­zett volna, ha idő­ben nem mene­kí­tik ki az  épületből.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az elkö­ve­tőt aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, illet­ve véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fotó­kon az elkö­ve­tés hely­szí­ne látható.