Főoldal » Hírek » Felgyújtotta haragosa autóját – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen köz­ve­szély oko­zás bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő elszá­mo­lá­si vita miatt hara­gos viszony­ban volt a sér­tett fér­fi­val, mari­hu­á­nát fogyasz­tott, majd haj­nal­ban a férfi autó­já­hoz ment, kere­ke­i­nél éghe­tő tár­gya­kat elhe­lyez­ve tüzet gyújtott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott elszá­mo­lá­si vita miatt hara­gos viszony­ban volt egy férfi isme­rő­sé­vel. Az elkö­ve­tő 2022 ápri­li­sá­ban, éjsza­ka mari­hu­á­nát fogyasz­tott, majd haj­nal­ban az ózdi laká­sán étola­jos fla­ko­no­kat és papír­tör­lőt vett magá­hoz, és elment a hara­go­sa által lakott tár­sas­ház­hoz, amely­nek par­ko­ló­já­ban állt a férfi autó­ja. A gép­jár­mű a ház alat­ti garázs­so­ron par­kolt, a garázs­aj­tó­tól mint­egy 40 cm távolságra.

A vád­lott az autó bal hátsó és első kere­ke előt­ti asz­falt­ra külön­fé­le éghe­tő tár­gya­kat helye­zett el, ami­ket meg­gyúj­tott. A tűz tovább ter­jedt az autó hátsó részé­be, amely rész­ben kiégett. A tulaj­do­nos laká­sá­ból ész­lel­te a tűz­zel járó hang­ha­tá­so­kat, és látta a fel­csa­pó lán­go­kat is, ezért érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­sá­got. A tűz­ol­tók a gép­ko­csi tüzét még azelőtt elol­tot­ták, hogy annak kör­nye­ze­tét és sze­mé­lyek éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te volna. Ha a tűz a gép­ko­csi utas­te­ré­re is kiter­jed abból a lán­gok átter­jed­het­tek volna a garázs­aj­tó­ra, később a garázs­ra, onnan pedig a garázs fölöt­ti lakás­ba is.

A vád­lott cse­lek­mé­nye foly­tán sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a tűz tovább ter­je­dé­se ese­tén annak reá­lis veszé­lye fenn­állt. A cse­lek­mény követ­kez­té­ben fél­mil­lió forint össze­gű kár keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.