Főoldal » Hírek » Felgyújtotta melléképületet a bent alvókkal együtt - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki tavaly októ­ber­ben gyúj­tott fel egy épü­le­tet Makón, ami­ben ket­ten alud­tak.

A vád­irat sze­rint a férfi idény­mun­kás­ként dol­go­zott Makón az élet­tá­rá­sá­val, továb­bá több isme­rő­sé­vel együtt és egy hely­be­li ház mel­lék­épü­le­té­ben bérel­tek szo­bát. A vád­lott fél­té­keny volt az élet­tá­rá­sá­ra, ezért 2021. októ­ber 27. nap­ján ita­lo­zott, dol­goz­ni sem ment. Visel­ke­dé­se miatt a fér­fit a főbér­lő elza­var­ta, élet­tár­sa pedig félel­mé­ben elbújt előle. A vád­lott az éjsza­ka folya­mán a kerí­té­sen átmász­va beju­tott az ingat­lan­ba és éjfél után rövid­del a mel­lék­épü­let­ben levő bérelt szoba heve­rő­jét fel­gyúj­tot­ta, majd egy vas­szé­ket dobott a főépü­let üveg­aj­ta­já­ba. A tűz gyor­san átter­jedt a mell­épü­let tel­jes tető­szer­ke­ze­té­re, amely­nek kamra helyi­sé­gé­ből még idő­ben sike­rült kime­ne­kül­nie és a gáz­pa­lac­kot kivin­nie az abban alvó házas­pár­nak.

A hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók a tüzet még azt meg­elő­ző­en elol­tot­ták, hogy az a főépü­let­re is átter­jedt volna. A vád­lott még a tűz­ol­tók kiér­ke­zé­se előtt a disz­nó­lat is meg­pró­bál­ta fel­gyúj­ta­ni, de azt a hely­szín­re érke­ző főbér­lő még idő­ben ész­lel­te és elol­tot­ta.

Az épü­let­ben közel 6 mil­lió forint kár kelet­ke­zett.

A főügyész­ség a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tat minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, magán­lak­sér­tés és ron­gá­lás bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.