Főoldal » Hírek » Felhalmozta otthon az új pszichoaktív anyagot – rendőrségi videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés­sel vádol egy fér­fit, aki pécsi ott­ho­ná­ban nagy mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő anya­got tartott. 

A vád­lot­tal szem­ben bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt folyt bün­te­tő­el­já­rás a Pécsi Járás­bí­ró­sá­gon, az ügy­ben 2022. decem­ber 12. nap­ján első­fo­kú, nem jog­erős íté­let szü­le­tett. A férfi ezen eljá­rás alatt, 2022. szep­tem­ber 13-a előtt isme­ret­le­nül maradt sze­mély­től nagy mennyi­sé­gű, új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő kris­tá­lyos anya­got vásá­rolt. Az anya­got pécsi tar­tóz­ko­dá­si helyén, a ház udva­rán levő fél­te­tő alatt, egy feke­te zacs­kó­ban tartotta.

A Pécsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai 2022. szep­tem­ber 13-án kutat­tak az ingat­lan­ban. A vád­lott ezt ész­lel­ve az új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó zacs­kót elrej­tet­te a háló­szo­bá­ban egy szek­rény mögé, ahol a rend­őrök meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

Az új pszi­cho­ak­tív anyag mennyi­sé­ge a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 659 %-a volt.

A férfi cse­lek­mé­nye jelen­tős mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anyag tar­tá­sá­val elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek minő­sül. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és köte­lez­ze a tete­mes, több, mint más­fél mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A rend­őr­sé­gi vide­ón a vád­lott elfo­gá­sa látható.