Főoldal » Hírek » Fellebbezést nyújtott be az ügyészség kábítószer-kereskedelem miatt meghozott ítélet ellen - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zést nyúj­tott be a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két fér­fi­val szem­ben meg­ho­zott íté­let ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke 2016. és 2019. között isme­ret­len sze­mély­től kábí­tó­szert, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat szer­zett meg azért, hogy azo­kat tovább érté­ke­sít­se. Elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott több sze­mély­nek érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got, így a másik vád­lott­nak is.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tak egyi­ké­vel szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hét év bör­tön­bün­te­tést és hét év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, míg a másik vád­lot­tat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt három év bör­tön­bün­te­tés­re és három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Fejér Megyei Főügyész­ség az íté­let ellen a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, vala­mint a bün­te­té­si foko­zat fegy­ház foko­zat­ban való meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.