Főoldal » Hírek » Fellebbezett a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a hivatalával visszaélő ügyész ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Szi­go­rúb­ban ítél­te meg Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a volt ügyész cse­lek­mé­nyét, mint a bíróság.

Ügyész­ként, kol­lé­gái háta mögött, ada­tok beszer­zé­sé­vel segí­tet­te a vád­lott egy fel­je­len­tett isme­rő­sét a vele kap­cso­la­tos  rend­őr­sé­gen folyó bűn­ügyek­ben. Ez a sze­mély egy közös­sé­gi olda­lon még dicse­ke­dett is „befo­lyá­sos ügyész­sé­gi ismerősével”.

A bíró­ság első fokon a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki mind­ket­tő­jü­ket hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt tet­tes­ként illet­ve fel­buj­tó­ként, ezért a volt ügyészt 750.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sért és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tá­sért fellebbezett.

A védő a bün­te­tő­bí­ró­ság­nak becsa­tol­ta a volt ügyész mun­ka­ügyi íté­le­tét, amely­ben a mun­ka­ügyi bíró­sá­gok két fokon is jog­erő­sen azt álla­pí­tot­ták meg, hogy nem volt ará­nyos a fegyel­mi eljá­rás­ban kisza­bott hiva­tal­vesz­tés az „egyéb­ként jó mun­kát végző, de egy­szer hibá­zó ügyésszel szem­ben”, és a volt ügyész részé­re külön­bö­ző jog­cí­me­ken össze­sen 33.209.785 forint meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te Magyar­or­szág Ügyészségét.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek állás­pont­ja töret­len abban, hogy az ilyen bűn­cse­lek­mény nem fér össze az ügyé­szi hivatással.