Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Fellökött kerékpárja miatt akart elégtételt venni az ittas férfi

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki sörös­üveg­gel akar­ta bán­tal­maz­ni egy sajó­lá­di ital­bolt pultosát.

A vád­lott 2018. novem­ber 2-án dél­után ittas álla­pot­ban meg­je­lent az egyik helyi kocs­má­ban, ahol az ott dol­go­zó pul­tost han­go­san szi­dal­maz­ta, trá­gár sza­vak­kal illet­te, mert a nő a vád­lott ital­bolt ajta­já­nak támasz­tott kerék­pár­ját vélet­le­nül fel­lök­te. A vita köz­ben a vád­lott a kezé­ben lévő sörös­üveg­gel fejen akar­ta ütni a nőt, akit azon­ban az ital­bolt­ban tar­tóz­ko­dó ven­dé­gek védel­mük­be vet­tek, körbe fog­ták, így a pul­tos be tudott mene­kül­ni a kocs­má­ba és az ajtót bezár­ta. Ekkor a vád­lott a sörös üve­get az ajtó­nak dobta, majd ököl­lel betör­te az ajtó üvegét.

A tör­tén­te­ket köve­tő­en a vád­lott más­nap szin­tén ittas álla­pot­ban ismét meg­je­lent az kocs­má­ban, azon­ban a pul­tos már nem volt haj­lan­dó őt kiszol­gál­ni és közöl­te a vád­lot­tal, hogy az álta­la más­hol vásá­rolt italt az ital­bolt külső asz­ta­lá­nál sem fogyaszt­hat­ja el, végül fel­szó­lí­tot­ta, hogy távoz­zon. Ekkor a vád­lott han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te az ott tar­tóz­ko­dó ven­dé­ge­ket, majd az egyik asz­tal­ról fel­vett egy sörös­üve­get, és azt a fal­nak vágta.

A férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos cse­lek­mé­nyei alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy az azt ész­le­lő sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsenek.

Az ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­va, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben állí­tot­ta bíró­ság elé. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte.